Przepis na KERSTKRANSJES – cia­stecz­ka w kształ­cie wień­ca na Boże Narodzenie

Portal http://brandsma.pl/ za­chę­ca do po­zna­nia i prze­te­sto­wa­nia prze­pi­sów na okres od Bożego Narodzenia do Święta Trzech Króli po­cho­dzą­cych z Niderlandów. Przepisy po­cho­dzą z blo­ga Nederlands Dis, któ­re­go au­to­rem Paul Hoftijzer – ba­dacz spe­cja­li­zu­ją­cy się w hi­sto­rii daw­nej kuchni.

Dawniej na cho­in­ce wie­sza­li­śmy kerst­kran­sjes z czer­wo­ną wstą­żecz­ką. Wolno nam by­ło zja­dać po jed­nym dzien­nie. Wówczas po­sy­py­wa­no je po­sie­ka­ny­mi mig­da­ła­mi. Dziś na­dal są w sprze­da­ży, ale kerst­kran­sjes z su­per­mar­ke­tu są po­sy­py­wa­ne nie mig­da­ła­mi, a drob­no po­sie­ka­ny­mi orzesz­ka­mi ziem­ny­mi. I na­praw­dę sma­ku­je to znacz­nie go­rzej. A ma­sła praw­do­po­dob­nie już w nich nie ma.

W jed­nej z mo­ich ksią­żek ku­char­skich Margriet ko­ebo­ek z okre­su tuż po II woj­nie świa­to­wej zna­la­złem pysz­ny prze­pis na kerstkransjes.

Składniki: 

  • 250 g mąki, 
  • 150 g masła, 
  • 100 g brą­zo­we­go cukru, 
  • 1 ły­żecz­ka prosz­ku do pieczenia, 
  • szczyp­ta soli, 
  • star­ta skór­ka z 1 cytryny, 
  • 1 jaj­ko,
  • tro­chę gru­be­go cukru, 
  • 75 g po­sie­ka­nych mig­da­łów lub wiór­ków migdałowych.

Przygotowanie: 

Ciasto to trze­ba ro­bić w chłod­nej kuch­ni (do­ty­czy to wszyst­kich ciast kru­chych). Mąkę prze­siej do mi­ski z odro­bi­ną so­li. Dodaj po­sie­ka­ne zim­ne ma­sło oraz cu­kier i pro­szek do pieczenia.

Zagnieć cia­sto rę­ka­mi. Na ko­niec do­daj star­tą skór­kę cy­try­ny. Zagnieć wszyst­ko da­lej na jed­no­rod­ne cia­sto. Jeśli cia­sto sta­ło się cie­plej­sze, za­wiń je w fo­lię i włóż do lo­dów­ki na pół godziny.

Następnie roz­wał­kuj cia­sto na cien­ki ar­kusz z odro­bi­ną mą­ki na stol­ni­cy lub bla­cie po­sy­pa­nym mą­ką. Wytnij ko­ła no­żem lub szklan­ką, a na ich środ­ku wy­tnij ko­lej­ne mniej­sze kó­łecz­ka. Ubij jaj­ko. Rozgrzej pie­kar­nik do 175°C na 10 minut.

Przykryj for­mę pa­pie­rem do pie­cze­nia. Umieść na niej cia­stecz­ka. Posmaruj je ubi­tym jaj­kiem. Posyp cia­stecz­ka gru­bym cu­krem i płat­ka­mi migdałów.

Piecz cia­stecz­ka aż do lek­kie­go za­ru­mie­nie­nia przez 10 do 15 mi­nut. Migdały nie mo­gą być zbyt ciemne.

Wyjmij z pie­kar­ni­ka i ostudź na kratce.

Leave a Reply