Przepis na kru­che cia­stecz­ka a’la Nigella

Kruche cia­stecz­ka, to chy­ba je­den z mo­ich ulu­bio­nych sma­ko­ły­ków. Zresztą te słod­kie i chru­pią­ce cia­stecz­ka ma­ją du­żo wię­cej wiel­bi­cie­li, no bo jak ich nie lubić… 😉

Składniki:

  • 175 g ma­sła (lub margaryny)
  • 200 g cukru
  • 2 jaj­ka
  • cu­kier waniliowy
  • 400 g mąki
  • 1 ły­żecz­ka prosz­ku do pieczenia
  • 1 ły­żecz­ka soli

Wszystko do­kład­nie za­gnia­ta­my (ja za­gnia­tam w mik­se­rze, bo to naj­szyb­ciej i naj­wy­god­niej). Wkładamy do fo­lio­we­go wor­ka i od­kła­da­my na oko­ło go­dzi­nę do lodówki.

Ciasto roz­wał­ko­wu­je­my na gru­bość o,5 cm, wy­ci­na­my do­wol­ne wzo­ry wy­kra­wacz­ka­mi do cia­ste­czek, ukła­da­my na wy­ło­żo­nej pa­pie­rem do pie­cze­nia blasz­ce i pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 180°C.

Jeśli je­steś szczę­śli­wą po­sia­dacz­ką wy­kra­wa­czek o ory­gi­nal­nych kształ­tach, z więk­szą ilo­ścią „de­ta­li”, to ten prze­pis jest ide­al­ny – cia­stecz­ka nie wy­ra­sta­ją za bar­dzo, więc po upie­cze­niu, nie trze­ba się do­my­ślać ja­ki pier­wot­nie miał to być kształt.

W ory­gi­nal­nym prze­pi­sie Nigella po­le­ca da­wa­nie 1 ły­żecz­ki esen­cji wa­ni­lio­wej za­miast cu­kru wa­ni­lio­we­go oraz cu­kru pu­dru za­miast kry­sta­licz­ne­go. Ja na­to­miast lu­bię jak cu­kier przy­jem­nie chru­pie w cza­sie gry­zie­nia ciasteczek.

Leave a Reply