Jak zro­bić szy­deł­ko­wą to­reb­kę z elementów

Śliczna ma­ła to­re­becz­ka do let­niej su­kien­ki mo­że też za­go­ścić w Twojej gar­de­ro­bie, je­śli tyl­ko po­świę­cisz nie­co cza­su… Jest dość pro­sta w wy­ko­na­niu i swo­bod­nie mo­żesz ją zro­bić wy­ko­rzy­stu­jąc róż­ne do­stęp­ne nie tyl­ko w in­ter­ne­cie wzo­ry na kwa­dra­to­we elementy.

Pod tym lin­kiem znaj­dziesz wie­le ład­nych wzo­rów na kwa­dra­to­we ele­men­ty, ta­kie jak to tej torebki. 

Wszystkie ele­men­ty łą­czy­my naj­le­piej od ra­zu po za­koń­cze­niu dzier­ga­nia ko­lej­ne­go kwa­dra­tu wg sche­ma­tu jak na zdję­ciu po­ni­żej. Zapięcie do to­reb­ki skła­da się z ko­ra­li­ka wy­ko­na­ne­go jak je­den z ele­men­tów bran­so­let­ki szy­deł­ko­wej i krót­kie­go łań­cusz­ka. Rączki ma­ją w mo­jej to­reb­ce sze­ro­kość 9 oczek.

Leave a Reply