Bransoletki przy­jaź­ni z szy­deł­ko­wych koralików

Popularność bran­so­le­tek przy­jaź­ni trwa od wie­lu lat. Te bran­so­let­ki są dość nie­ty­po­we, bo wy­ko­na­ne szy­deł­kiem i w tym wła­śnie tkwi ich ory­gi­nal­ność. Dwukolorowe, mięk­kie (wy­pcha­ne gąb­ką) i dość roz­cią­gli­we do­brze trzy­ma­ją się na ręce.

Wzór na koraliki

  • (kor­do­nek, szy­deł­ko nr 1,25):1 rząd – 3 oczka łań­cusz­ka; po­łą­czyć w kół­ko 1 oczkiem ścisłym
  • 2 rząd – na ba­zie kół­ka ro­bi­my 6 półsłupków
  • 3 rząd – w pierw­sze oczko prze­ra­bia­my 2 pół­słup­ki, w dru­gie 1 pół­słu­pek i tak na prze­mian do koń­ca rzę­du (9 oczek)
  • 4-5 rząd – sa­me pół­słup­ki (w tym mo­men­cie od­ci­na­my z gąb­ki ka­wa­łek wiel­ko­ści ma­łe­go sze­ścia­nu i de­li­kat­nie wkła­da­my w po­wsta­łą mi­secz­kę; dal­sze rzę­dy szy­deł­ku­je­my już z gąb­ką w środku)
  • 6 rząd – prze­ra­bia­my po 2 pół­słup­ki na­raz aż do koń­ca ro­bót­ki; na koń­cu ko­ra­li­ka ro­bi­my 1 oczko ścisłe
  • Nitki nie od­ci­na­my i da­lej ro­bi­my ko­lej­ne 10 ko­ra­li­ków wg opi­su jak po­wy­żej. Po ostat­nim ko­ra­li­ku łą­czy­my pierw­szy z dzie­sią­tym i za­bie­ra­my się za szy­deł­ko­wa­nie krzyżyka.
  • Robimy: 1 pół­słu­pek i 1 oczko łań­cusz­ka, od­wra­ca­my ro­bót­kę i wbi­ja­my w 2 oczko i prze­ra­bia­my półsłupek.

Wg te­go sche­ma­tu ro­bi­my ko­lej­no 10 ko­ra­li­ków na prze­mian w dwóch róż­nych ko­lo­rach. Zmieniając ko­lo­ry, nie uci­na­my nit­ki od po­przed­nie­go ko­ra­li­ka – umiesz­cza­my ją w środ­ku ko­lej­ne­go pa­cior­ka i szy­deł­ku­je­my wo­kół. Po ostat­nim ko­ra­li­ku łą­czy­my w kół­ko i moc­no wiążemy.

Jedna odpowiedź do „Bransoletki przy­jaź­ni z szy­deł­ko­wych koralików”

  1. […] wiesz jak zro­bić bran­so­let­kę z mu­li­ny? Łatwe, praw­da? A czy wiesz, że bran­so­let­ki przy­jaź­ni z szy­deł­ko­wych ko­ra­li­ków też są […]

Leave a Reply