Koraliki z makaronu

Piękne, ko­lo­ro­we ko­ra­le bez tru­du zro­bi każ­da ma­ła da­ma lub ka­wa­ler by ofia­ro­wać je w pre­zen­cie np. na Dzień Matki. Koraliki wy­glą­da­ją wy­jąt­ko­wo i szczę­śli­wa ma­ma na pew­no chęt­nie bę­dzie je nosić.

Do wy­ko­na­nia ko­ra­li­ków po­trzeb­ne są:
ma­ka­ron w kształ­cie gwiaz­dek (do do­sta­nia w nie­mal każ­dym sklepie)nitka do nawlekaniapatelnia

Aby wy­ko­nać barw­ne ko­ra­li­ki z ma­ka­ro­nu po­trze­bu­je­my nadać im róż­ne ko­lo­ry. Śliczne od­cie­nie od ja­sne­go be­żu po ciem­ny brąz uzy­ska­my pra­żąc ma­ka­ron na pa­tel­ni. Na po­czą­tek pro­po­nu­ję od­sy­pać nie­co ma­ka­ro­nu do mi­secz­ki (niech część za­cho­wa na­tu­ral­ny od­cień), a resz­tę da­je­my na su­chą pa­tel­nię i roz­grze­wa­my nad ga­zem cią­gle mie­sza­jąc, by rów­no­mier­nie na­bie­ra­ły ko­lo­ru. Po chwi­li tro­chę od­sy­pu­je­my, a resz­tę pra­ży­my da­lej. Makaron od­sy­pu­je­my z pa­tel­ni ty­le ra­zy, ile chce­my mieć róż­nych odcieni.

Kolorowe gwiazd­ki na­wle­ka się na nit­kę tak jak le­ci, moż­na też po­ku­sić się o ukła­da­nie wzorków.

Projekt Lila, wy­ko­na­nie Martusia i Ewcia przy udzia­le dzia­dzia Andrzeja.

Leave a Reply