Anioł i anioł­ki z ma­sy solnej

Do wy­ko­na­nia anioł­ka mo­żesz użyć za­rów­no ma­sy sol­nej w jej na­tu­ral­nej ko­lo­ry­sty­ce al­bo za­bar­wić ją na ja­kie chcesz ko­lo­ry. Jeśli uży­wa­my ma­sy nie­bar­wio­nej, moż­na po­my­śleć o wy­ko­rzy­sta­niu or­na­men­tów od­ci­ska­nych z ko­ro­nek, fi­ra­nek czy dzie­cię­cych pieczątek.

Masa sol­na jest do­sko­na­łym two­rzy­wem do wy­ko­na­nia sym­pa­tycz­nych anio­łów i anioł­ków nie tyl­ko do ozdo­by dzie­cię­ce­go po­ko­ju. Gdy na­dej­dzie gru­dzień na pew­no bę­dziesz chcieć je po­wie­sić na swo­jej choince.

Masę sol­ną mo­żesz bar­wić przy po­mo­cy barw­ni­ków na­tu­ral­nych (kurkuma,kakao, in­ka, słod­ka pa­pry­ka, za­bie­lacz do ka­wy i wie­le in­nych) al­bo przy po­mo­cy farb (tem­pe­ry lub pla­ka­tów­ki, barw­ni­ków do tka­nin lub ja­jek). W za­leż­no­ści od te­go ile dasz far­by, ta­ki od­cień i na­sy­ce­nie ko­lo­ru uzyskasz.

Włosy aniel­skie mo­żesz zro­bić przy po­mo­cy wy­ci­skar­ki do czosn­ku i de­li­kat­nie uło­żyć je na lek­ko zmo­czo­nej głów­ce anioł­ka. Jeśli wy­ci­śniesz nie­wie­le ma­sy sol­nej mo­żesz przy po­mo­cy wy­ka­łacz­ki zro­bić na głów­ce fry­zur­kę a’la je­żyk. Nieco dłuż­sze pa­sem­ka mo­żesz ufor­mo­wać w locz­ki, przy­kle­ja­jąc do głów­ki oba koń­ce. Dość uważ­nie na­kła­daj też dłu­gie wło­sy, że­by ich za­nad­to nie zmierz­wić, bo po­praw­ki na­no­sić jest trudno.

Szczegóły twa­rzy mo­żesz wy­ko­nać przy po­mo­cy wy­ka­łacz­ki po­przesz wci­śnię­cie ma­łych do­łecz­ków w miej­sce oczu i bu­zi. Możesz rów­nież w te do­łecz­ki wci­snąć nie­co ma­sy sol­nej w kon­tra­sto­wej bar­wie lub użyć do te­go ce­lu ma­łych na­sio­nek (czar­nusz­ki, sie­mie­nia lnia­ne­go, gorczycy).

Pamiętaj, że ma­sa sol­na klei się do sie­bie, je­śli zo­sta­ła de­li­kat­nie zmo­czo­na, dla­te­go za­nim przy­kle­isz anioł­ko­wi nos, wło­sy, czy rącz­kę naj­pierw po­sma­ruj to miej­sce wil­got­nym pędzelkiem.

Pierwsze i ostat­nie anioł­ki wy­ko­na­ne przez Tamarę.

Leave a Reply