Proste lam­pio­ny jak zrobić

Żeby ozdo­bić stół ład­nym lam­pio­nem wy­star­czy cza­sem bar­dzo nie­wie­le. Zobacz jak w pro­sty spo­sób wy­ko­nać lam­pio­ny z owo­ców, pa­pie­ru i słoiczka.

Te lam­pio­ny zro­bio­ne są z po­ma­rań­czy i gra­pe­fru­ita. Jak je zro­bić? To pro­ste – od­ci­na­my wierzch owo­ca, a so­czy­sty miąższ usu­wa­my. Na po­czą­tek naj­le­piej jest użyć do te­go no­ża, po­tem, po­moc­na jest łyż­ka, a zu­peł­ne reszt­ki od­dzie­la­my od skór­ki pal­ca­mi. W wy­drą­żo­nym owo­cu ostrym no­żem wy­ci­na­my ozdob­ne wzor­ki, wkła­da­my do środ­ka świecz­kę, za­pa­la­my i gotowe.

Ten lam­pion po­wstał po owi­nię­ciu nie­wiel­kie­go sło­icz­ka ko­lo­ro­wym ka­wał­kiem bi­bu­ły i ob­wią­za­niu jej ka­wał­kiem rafii.

Kolejna pro­po­zy­cja to lam­pion z pu­de­łecz­ka po ser­ku to­pio­nym (ta­kie­go okrą­głe­go pu­deł­ka po ser­kach – trój­ką­ci­kach), pół­prze­zro­czy­ste­go pa­pie­ru i pa­ska kar­bo­wa­nej tektury.

Pasek kar­bo­wa­nej tek­tu­ry (lub in­ne­go de­ko­ra­cyj­ne­go pa­pie­ru, by­le moc­ne­go) ob­kle­ja­my wo­kół spodniej czę­ści pu­deł­ka po ser­kach. W ten spo­sób po­wsta­nie nie­wiel­ki ro­wek w któ­ry wsu­nie­my pół­prze­zro­czy­sty pa­pier skle­jo­ny w ru­lon (pa­sek oczy­wi­ście mu­si mieć dłu­gość rów­ną ob­wo­do­wi pudełka).

Leave a Reply