Przepis na krem do kru­chych babeczek

Wypróbuj ko­niecz­nie ten pysz­ny, słod­ki krem do ba­be­czek. Z se­zo­no­wy­mi owo­ca­mi sma­ku­je wyśmienicie.

Składniki:

  • 4 żółt­ka
  • szklan­ka cukru
  • pacz­ka cu­kru waniliowego
  • 3 szklan­ki zim­ne­go mleka
  • 4 łyż­ki mąki
  • 1 łyż­ka masła

Żółtka utrzeć z cu­krem i pacz­ką cu­kru wa­ni­lio­we­go ręcz­nie lub mik­se­rem. Do utar­te­go kogla-mogla do­dać zim­ne mle­ko, 4 łyż­ki ma­ki i wszyst­ko do­brze zmik­so­wać. Potem pod­grze­wa­my wszyst­ko na ma­łym ogniu cią­gle mie­sza­jąc. W trak­cie pod­grze­wa­nia do­da­je­my ły­żecz­kę ma­sła i za­go­to­wu­je­my. Trzeba uwa­żać, by ma­sa się nie przy­pa­li­ła. Jeśli jed­nak nie do­pil­nu­je­my kre­mu i lek­ko się nam przy­pa­li przy­pa­li, to przce­dza­my go przez sit­ko i po kłopocie.

Kiedy ma­sa wy­sty­gnie na­kła­da­my ją ły­żecz­ką do ba­be­czek z kru­che­go cia­sta. Na wierzch moż­na dać świe­że owo­ce w za­leż­no­ści od se­zo­nu: ma­li­ny, tru­skaw­ki, ja­go­dy lub np, ro­dzyn­ki w rumie.

Opracowała Ania

Leave a Reply