Przepis na ga­la­ret­kę z so­ków owocowych

Warto po­ku­sić się o przy­go­to­wa­nie ga­la­ret­ki z na­tu­ral­nych so­ków owo­co­wych. Dlaczego? Bo uni­kasz sztucz­nych do­dat­ków, na któ­re nie­ste­ty co­raz wię­cej dzie­ci jest uczu­lo­nych, je­śli dbasz o li­nię mo­żesz mieć pod kon­tro­lą ilość do­da­wa­ne­go do niej cu­kru, a do te­go mo­żesz cie­szyć się na­tu­ral­nym sma­kiem i aro­ma­tem owoców.

Przepis po­cho­dzi z przed­wo­jen­nej „Książki ku­char­skiej dla oszczęd­nych go­spo­dyń” Towarzystwa Wydawniczego „Bluszcz”.

Rozpuścić w szklan­ce cie­płej wo­dy 8 dkg że­la­ty­ny na­mo­czo­nej i wy­ci­śnię­tej z zim­nej wo­dy, do­dać szklan­kę so­ku lub szklan­kę bia­łe­go wi­na, za­bar­wio­ne­go so­kiem, do­dać cu­kru do sma­ku; za­go­to­wać, prze­ce­dzić przez płót­no i wlać w for­mę zwil­żo­ną wo­dą i wy­sy­pa­ną cu­krem. Gdy za­sty­gnie, wy­jąć od­wra­ca­jąc for­mę dnem do gó­ry. Można też, gdy płyn tro­chę prze­sty­gnie, wlać do szkla­nej sa­la­ter­ki i w niej podać.

Polecam też spró­bo­wa­nie ga­la­ret­ki z roz­wod­nio­ne­go so­ku z kon­fi­tur z wi­śni. Jest na praw­dę pyszna 🙂

Leave a Reply