Domowy po­pcorn z mikrofalówki

Nie mam w do­mu ma­szyn­ki do ro­bie­nia po­pcor­nu, ale mam mi­kro­fa­lów­kę i bar­dzo lu­bię uży­wać ją do pra­że­nia ku­ku­ry­dzy. Nie mu­szę jed­nak ku­po­wać po­pcor­nu do mi­kro­fa­li. Mogę ku­pić zwy­kły po­pcorn i do­mo­wym spo­so­bem przy­go­to­wać go do upra­że­nia w mi­kro­fa­lów­ce. Zobacz jak ja­kie to proste 🙂

Jedyne co po­trze­bu­je­my to:
  • pa­pie­ro­we wo­recz­ki śniadaniowe,
  • 1 łyż­ka zia­re­nek ku­ku­ry­dzy do prażenia,
  • 1 ły­żecz­ka masła,
  • zszy­wacz do papieru,
  • sól.

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Do pa­pie­ro­we­go wo­recz­ka śnia­da­nio­we­go wsyp łyż­kę po­pcor­nu i do­daj ły­żecz­kę ma­sła. Zagnij wo­re­czek u gó­ry i sczep zszy­wa­czem do pa­pie­ru. Ułóż pła­sko w mi­kro­fa­lów­ce i na­staw na 1,5 mi­nu­ty. Gdy zia­ren­ka się upra­żą, otwórz wo­re­czek, po­sól i wsyp do mi­secz­ki. Smacznego 🙂

Jeśli uży­jesz więk­szych wo­recz­ków niż te śnia­da­nio­we, mo­żesz upra­żyć wię­cej popcornu.

Leave a Reply