Przepis na pro­sty de­ser z czer­wo­ne­go grapefruita

Nawet je­śli nie masz du­żo cza­su na dłu­gie szy­ko­wa­nie owo­co­wych przy­sma­ków, mo­żesz bez żad­ne­go wy­sił­ku przy­go­to­wać pro­sty i sma­ko­wi­ty de­ser z czer­wo­ne­go grapefruita.

Będziesz po­trze­bo­wać:
czer­wo­ne­go gra­pe­fru­ita (jed­ne­go na dwie osoby)
cu­kier kryształ
ma­ły ostry nożyk
Najpierw my­je­my bar­dzo do­kład­nie ca­łe­go gra­pe­fru­ita. Kroimy go na pół. Bierzemy ma­ły ostry no­żyk i na­ci­na­my wo­kół każ­dej czą­stecz­ki owo­cu tak, jak po­ka­za­ne jest na pierw­szym zdję­ciu (trze­ba uwa­żać by nie prze­ciąć skór­ki, bo wy­ciek­nie nam ca­ły sok).

Gdy wszyst­kie czą­stecz­ki są już ob­kro­jo­ne za­sy­pu­je­my owoc cu­krem (kil­ka ły­że­czek) i od­sta­wia­my na kil­ka go­dzin do lo­dów­ki (je­śli pla­nu­je­my de­ser na wie­czór naj­le­piej przy­go­to­wać go z rana).

Cząstki gra­pe­fru­ita ocie­ka­ją­ce słod­kim so­kiem na­bie­ra­my ma­łą ły­żecz­ką i za­ja­da­my. To jest ba­aar­dzo pysz­ne 🙂 Smacznego!

Leave a Reply