Domowy po­pcorn z mikrofalówki

Nie mam w do­mu ma­szyn­ki do ro­bie­nia po­pcor­nu, ale mam mi­kro­fa­lów­kę i bar­dzo lu­bię uży­wać ją do pra­że­nia ku­ku­ry­dzy. Nie mu­szę jed­nak ku­po­wać po­pcor­nu do mi­kro­fa­li. Mogę ku­pić zwy­kły po­pcorn i do­mo­wym spo­so­bem przy­go­to­wać go do upra­że­nia w mi­kro­fa­lów­ce. Zobacz jak ja­kie to pro­ste 🙂 (wię­cej…)

Czytaj dalej Domowy po­pcorn z mikrofalówki

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania