Jak zro­bić ozdo­by Bożonarodzeniowe z pocztówek

Robienie ozdób cho­in­ko­wych z pocz­tó­wek jest za­ję­ciem za­czerp­nię­tym tro­chę z in­nej epo­ki. W do­bie in­ter­ne­tu ży­cze­nia wy­sy­ła­my naj­czę­ściej ma­ilem, a ze skrzy­nek pocz­to­wych wy­cią­ga­my ra­czej ra­chun­ki niż li­sty. Mimo to kart­ki bo­żo­na­ro­dze­nio­we, choć już du­żo rza­dziej niż kie­dyś, wciąż jesz­cze tra­fia­ją w na­sze rę­ce. I z tych wła­śnie kar­tek mo­że­my zro­bić pro­ste, ale bar­dzo ład­ne ozdo­by na choinkę.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Jak zro­bić ozdo­by Bożonarodzeniowe z pocztówek

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania