Wielkanocne ku­ry ko­gu­ty i kur­cza­ki ze sty­ro­pia­no­wych jajek

Robienie ozdób wiel­ka­noc­nych nie tyl­ko wpro­wa­dza nas w pod­nio­sły świą­tecz­ny na­strój, ale da­je moż­li­wość po­zna­nia no­wych, cie­ka­wych, czy też za­po­mnia­nych tech­nik rękodzielniczych.

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Proponuję wy­ko­na­nie kur­cza­ka wy­klu­wa­ją­ce­go się ze sko­rup­ki, do­rod­nej ku­ry nio­ski, czy też na­stro­szo­ne­go koguta.

Potrzebne bę­dą:

  • ja­jo sty­ro­pia­no­we wys. 10 cm,
  • wstąż­ki atła­so­we szer.2 cm,
  • du­żo szpilek,
  • piór­ka kolorowe,
  • klej na gorąco,
  • oczka kre­atyw­ne,
  • reszt­ki fil­cu lub czer­wo­ny papier.

Wstążki tnie­my na ka­wał­ki dwa ra­zy dłuż­sze niż sze­ro­kość. Na gó­rę ja­ja na­bi­ja­my dwa pa­ski na krzyż, że­by za­sło­nić czu­bek. Każdy ka­wa­łek wstąż­ki przed przy­pię­ciem skła­da­my na­stęp­nie w trój­ką­cik i przy­pi­na­my w bo­kach je­go pod­sta­wy szpil­ka­mi. W pierw­szym rzę­dzie mo­że być przy­kła­do­wo 6 trój­ką­ci­ków. Mogą tro­chę za­cho­dzić na sie­bie po­nie­waż jaj­ko bę­dzie się roz­sze­rza­ło. Drugi rząd trój­ką­ci­ków przy­pi­na­my tro­chę ni­żej uwa­ża­jąc, aby gó­ra każ­de­go trój­ką­ta zna­la­zła się w prze­strze­ni mię­dzy trój­ką­ta­mi po­przed­nie­go rzę­du. Czyli „na sza­chow­ni­cę”. Żółtego kur­cza­ka ro­bi­my do po­ło­wy jaj­ka żół­tą ta­śmą, po­tem zmie­nia­my na bia­łą i ro­bi­my do pod­sta­wy. Samą koń­ców­kę ma­sku­je­my jed­nym ka­wał­kiem wstążki.

Kurczaka moż­na na­kle­ić na tek­tur­kę z zie­lo­nym si­za­lem, ozdo­bić go piór­ka­mi, do­dać za­baw­ne oczka. Kurkę i ko­gu­ci­ka ro­bi­my tak sa­mo, ko­lo­ry do­bie­ra­jąc we­dług swo­je­go upodo­ba­nia i fan­ta­zji. Można tak zro­bić tyl­ko jaj­ko, ozda­bia­jąc go kwia­ta­mi, pe­reł­ka­mi, czy kto co ma.

Życzymy mi­łej za­ba­wy i Wesołych Świąt.

Prace wy­ko­na­ły dzie­ci ze świe­tli­cy w Szkole Podstawowej nr 18 w Tychach pod kie­run­kiem mgr Bożeny Saczek i mgr Elżbiety Daniel.

Leave a Reply