Ozdoby Bożonarodzeniowe – pa­pie­ro­wa gwiaz­da 3D

Papier jest bar­dzo wdzięcz­nym ma­te­ria­łem do wy­ko­ny­wa­nia świą­tecz­nych ozdób na Boże Narodzenie. Papierowe trój­wy­mia­ro­we gwiazd­ki, ko­lo­ro­we lub jed­no­barw­ne, moż­na po­wie­sić na cho­in­ce, do­łą­czyć do stro­ika lub roz­sy­pać ja­ko de­ko­ra­cję na świą­tecz­nym sto­le. Zobacz krok po kro­ku jak wy­ko­nać gwiazd­kę. To na praw­dę nic trudnego 🙂

Do wy­ko­na­nia gwiazd­ki bę­dą potrzebne:

4 pa­ski pa­pie­ru o dłu­go­ści oko­ło 30 cm i sze­ro­ko­ści 1 cm
nożyczki
Końce pa­sków (ob­cię­te w szpic, aby ła­twiej by­ło je prze­pla­tać) zgi­na­my na pół i prze­pla­ta­my jed­ne przez dru­gie jak na zdjęciu.

Pokazany ruch po­wta­rza­my rów­nież na po­zo­sta­łych 3 pa­secz­kach, aż do uzy­ska­nia for­my jak niżej.

Kolejne 4 zdję­cia po­ka­zu­ją spo­sób wy­ko­na­nia ze­wnętrz­nych pro­mie­ni gwiazdki.

Gdy ze­wnętrz­ne pro­mie­nie są już go­to­we bie­rze­my się za pro­mie­nie środ­ko­we, prze­pla­ta­jąc je z jed­nej i dru­giej stro­ny tak jak zo­sta­ło to pokazane.

Wystające koń­ce pa­sków uci­na­my rów­no przy ze­wnętrz­nych pro­mie­niach i gotowe.

Zobacz też in­ne po­my­sły na świą­tecz­ne ozdo­by i dekoracje.

Leave a Reply