Jak zro­bić mo­tyl­ka na szydełku

Poznaj pro­sty wzór na szy­deł­ko­we­go mo­tyl­ka. W kil­ka chwil wy­cza­ru­jesz na szy­deł­ku ta­kie ko­lo­ro­we mo­tyl­ki z resz­tek włócz­ki. Możesz ozdo­bić ni­mi wie­le rze­czy: to­reb­ki, etui na klu­cze, dziew­czę­ce gum­ki do wło­sów, swe­te­rek lub co tyl­ko chcesz.

Tułów: na po­czą­tek ro­bi­my łań­cu­szek skła­da­ją­cy się z 10 oczek.

Wkuwamy szy­deł­ko w dru­gie oczko i prze­ra­bia­my nasz łań­cu­szek do­oko­ła, wbi­ja­jąc szy­deł­ko ko­lej­no w po­łów­ki oczek po jed­nej stro­nie, na szczy­cie tu­ło­wia do­da­je­my 1 oczko łań­cusz­ka i prze­ra­bia­my po dru­giej stro­nie w po­zo­sta­łych po­łów­kach oczek z po­przed­nie­go rzę­du. Tułów koń­czy­my oczkiem ści­słym na gó­rze tułowia.

Skrzydełka: Zmieniamy ko­lor nit­ki. Przerabiamy 12 oczek łań­cusz­ka i mo­cu­je­my w po­ło­wie tu­ło­wia 1 pół­słup­kiem. Dalej 8 oczek łań­cusz­ka i 1 oczko ści­słe na do­le tu­ło­wia. I z po­wro­tem do gó­ry: 8 oczek łań­cusz­ka, pół­słu­pek w po­ło­wie i 12 oczek łań­cusz­ka i przy­mo­co­wa­ne na szczy­cie tu­ło­wia 1 oczkiem ścisłym.

Wypełnienie skrzy­de­łek. Na pierw­szej pę­tel­ce ro­bi­my ko­lej­no: 3 pół­słup­ki, 3 słup­ki, 3 słup­ki po­dwój­nie na­wi­nię­te, 3 słup­ki, 3 pół­słup­ki. I dru­gi „pła­tek” skrzy­deł­ka: 2 pół­słup­ki, 2 słup­ki, 2 słup­ki po­dwój­nie na­wi­nię­te, 2 słup­ki i 2 pół­słup­ki. Na do­le tu­ło­wia mo­cu­je­my 1 oczkiem ści­słym i prze­ra­bia­my do gó­ry po­zo­sta­łe płat­ki tak sa­mo, tyl­ko w od­wrot­nej kolejności.

Zmieniamy ko­lor nit­ki. Przerabiamy skrzy­deł­ka do­oko­ła we­dług na­stę­pu­ją­ce­go sche­ma­tu: 1 pół­słu­pek, 2 pół­słup­ki w jed­no oczko, 1 pół­słu­pek, 2 pół­słup­ki w jed­no oczko itd. Zbliżając się do za­głę­bień mię­dzy skrzy­deł­ka­mi prze­ra­bia­my po­je­dyn­cze pół­słup­ki a w sa­miu­sień­kim za­głę­bie­niu prze­ra­bia­my 2 oczka razem.

Głowa i czuł­ki: Z ko­lo­ru uży­te­go do zro­bie­nia tu­ło­wia ro­bi­my łań­cu­szek z 8 oczek, a da­lej prze­ra­bia­my w kształ­cie pół­ko­la gło­wę z 3-4 pół­słup­ków na szczy­cie skrzy­de­łek i koń­czy­my wy­ko­na­niem dru­gie­go czuł­ka z 8 oczek łańcuszka.

Leave a Reply