Ozdobne gwiazd­ki z ma­sy sol­nej ozdo­by na choinkę

W wi­gi­lij­ny wie­czór, cze­ka­jąc aż za­bły­śnie na nie­bie pierw­sza gwiazd­ka, da­ją­ca znak, że czas za­sia­dać do wi­gi­lii, za­wieś na cho­in­ce mie­nią­ce się bro­ka­tem gwiazd­ki z ma­sy sol­nej. Dodadzą jej bla­sku, od­bi­ja­jąc świa­tło z lam­pek choinkowych…

Jak je wy­ko­nać? Nic trud­ne­go 🙂 Masa sol­na jest ła­twa do przy­go­to­wa­nia i przy­jem­na w lepieniu.

Rozwałkuj ka­wa­łek na gru­bość oko­ło 7-8 mm i fo­rem­ką do pier­nicz­ków wy­kra­waj rów­niut­kie gwiazd­ki. Nie za­po­mnij zro­bić otwor­ków do prze­wle­cze­nia sznur­ka. Gwiazdki wy­susz w pie­kar­ni­ku w oko­ło 100ºC.

Suche gwiazd­ki po­ma­luj zło­tą far­bą akry­lo­wą z jed­nej, a po­tem z dru­giej stro­ny (brzeż­ki też). Posmaruj kle­jem do bro­ka­tu w miej­scach, gdzie gwiazd­ka ma być mi­go­czą­ca, ob­syp zło­tym bro­ka­tem. Jak wy­schnie to sa­mo zrób po dru­giej stronie.

Jak wy­schnie prze­wlecz sznu­re­czek i po­cze­kaj na ubie­ra­nie choinki 🙂

Prace z ma­sy sol­nej wy­ko­na­ne przez Tamarę.

Leave a Reply