Masa sol­na na Walentynki

Zbliżają się Walentynki. Szukasz po­my­słu na pre­zent. Proszę bar­dzo – oto trzy po­my­sły na wy­ko­na­nie z ma­sy sol­nej ba­jecz­nych serc. Zobacz, mo­że Cię zainspirują 🙂

  • 2 czę­ści mą­ki pszennej
  • 1 część drob­no­ziar­ni­stej so­li kuchennej
  • 3/4 czę­ści wody
  • 1 łyż­ka kle­ju do ta­pet na każ­de 10 dkg mą­ki (nie jest bez­względ­nie ko­niecz­ny, ale dzię­ki nie­mu go­to­we wy­ro­by ma­ją więk­szą trwałość)

Jeśli masz w swo­ich zbio­rach fo­rem­ki do cia­ste­czek w kształ­cie ser­ca (wer­sja ide­al­na masz kil­ka roz­mia­rów serc), użyj ich do wy­ci­na­nia kształ­tów z roz­wał­ko­wa­nej na gru­bość oko­ło 0,7 – 1 cm ma­sy sol­nej. Jeśli nie masz fo­re­mek, lub masz tyl­ko w jed­nym roz­mia­rze, mo­żesz zro­bić sza­blo­ny z pa­pie­ru lub od­ręcz­nie wy­ciąć ser­ca ostrym nożykiem.

Nakładane na sie­bie ko­lej­no ele­men­ty bę­dą się do­brze trzy­ma­ły je­śli zwil­żysz je de­li­kat­nie przy po­mo­cy mo­kre­go pędzelka.

Zanim przy­stą­pisz do su­sze­nia serc, nie za­po­mnij o zro­bie­niu otwo­rów na prze­wle­cze­nie sznu­recz­ka. Zrób je dość du­że (ale bez prze­sa­dy), bo zmniej­szą się nie­co wy­sy­cha­jąc. je­śli nie za­le­ży Ci na cza­sie mo­żesz su­szyć swo­je ser­ce na po­wie­trzu, je­śli jed­nak czas Cię go­ni susz je w pie­kar­ni­ku o tem­pe­ra­tu­rze 100°C.

Gotowe pra­ce po­ma­luj farb­ka­mi akry­lo­wy­mi, a jak wy­schną po­la­kie­ruj dwu­krot­nie z każ­dej stro­ny. Lakier za­bez­pie­czy je przed dzia­ła­niem wil­go­ci, a do­dat­ko­wo na­sy­ci kolory.

Prace z ma­sy sol­nej wy­ko­na­ne przez Tamarę.

Jedna odpowiedź do „Masa sol­na na Walentynki”

  1. Awatar Gość
    Gość

    A ile schnie np. na polu?

Leave a Reply