Robótki szy­deł­ko­we – wzór na serduszko

Proponuję wy­ko­na­nie na szy­deł­ku ma­łe­go ser­dusz­ka. Taki dro­biazg mo­że być mi­łym pre­zen­tem dla bli­skiej oso­by nie tyl­ko na wa­len­tyn­ki. Szydełkowe ser­ca mo­gą też zna­leźć swo­je miej­sce na na­szych cho­in­kach. (wię­cej…)

Czytaj dalej Robótki szy­deł­ko­we – wzór na serduszko

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania