Robótki szy­deł­ko­we – wzór na serduszko

Proponuję wy­ko­na­nie na szy­deł­ku ma­łe­go ser­dusz­ka. Taki dro­biazg mo­że być mi­łym pre­zen­tem dla bli­skiej oso­by nie tyl­ko na wa­len­tyn­ki. Szydełkowe ser­ca mo­gą też zna­leźć swo­je miej­sce na na­szych choinkach.

Sposób wy­ko­na­nia:

1 rząd – ro­bi­my 13 oczek łańcuszka
2 rząd – wbi­ja­my szy­deł­ko w 7 oczko i prze­ra­bia­my 1 słu­pek, po­tem 1 oczko łań­cusz­ka, 1 słu­pek, 1 oczko łań­cusz­ka, 1 słu­pek, 1 oczko łań­cusz­ka, 1 słu­pek, 1 oczko łań­cusz­ka i jesz­cze je­den słupek
3, 4 i 5 rząd – 3 oczka łań­cusz­ka na po­czą­tek, 1 słu­pek (wbi­ja­my nad tym z po­przed­nie­go rzę­du) i da­lej jak w rzę­dzie 2
W ten spo­sób po­wsta­je krat­ka 4 kwa­dra­ty na czte­ry. Obrabiamy ją na­oko­ło, w każ­dą dziur­kę wy­ra­bia­jąc po 3 oczka pół­słup­ko­we (na­roż­ną krat­kę ob­ra­bia­my 6 pół­słup­ka­mi). Po ob­ro­bie­niu dwóch pierw­szych dziu­rek ro­bi­my ma­łą pę­tel­kę z 3 oczek łań­cusz­ka i ob­ra­bia­my dal­sze 'dziur­ki’. Na dru­gim bo­ku na­sze­go kwa­dra­tu, po ob­rę­bie­niu dwóch dziu­rek znów ro­bi­my pę­tel­kę łań­cusz­kiem z 3 oczek i da­lej ob­ra­bia­my już normalnie.
Od miej­sca, gdzie za­czę­li­śmy ob­ra­bia­nie kwa­dra­tu ro­bi­my 11 słup­ków po­trój­nie na­wi­nię­tych, za­ha­cza­jąc je o pę­tel­kę. Te po­trój­nie na­wi­nię­te słup­ki utwo­rzą nam je­den z gór­nych 'łu­ków’ ser­ca. Oczkiem zwar­tym mo­cu­je­my ten 'łuk’ do na­roż­ni­ka ser­dusz­ka i ro­bi­my 30 oczek łań­cusz­ka, któ­re utwo­rzą nam wie­sza­czek. Mocujemy je do ser­dusz­ka w tym sa­mym oczku, w któ­rym za­czę­ły­śmy ro­bić wie­sza­czek i z 11 po­trój­nie na­wi­nię­tych słup­ków ro­bi­my dru­gi 'łuk’. Mocujemy go oczkiem ści­słym i go­to­we. Koniuszek nit­ki ma­sku­je­my w robótce.

Leave a Reply