Wzór na szy­deł­ko­we­go aniołka

Bielutkie anioł­ki mo­żesz po­wie­sić na cho­in­ce lub po­sta­wić w stro­iku. Możesz zro­bić ty­le anioł­ków ile osób bę­dzie sie­dzieć przy wi­gi­lij­nym sto­le (plus je­den dla nie­spo­dzie­wa­ne­go go­ścia) i po­sta­wić przed każ­dym na­kry­ciem. Możesz ude­ko­ro­wać anioł­ka­mi też ży­ran­dol w po­ko­ju, drzwi do po­ko­ju, po­wie­sić w oknie czy po­sta­wić na parapecie.

Do zro­bie­nia anioł­ka potrzebujesz:

  • bia­ły kordonek,
  • szy­deł­ko,
  • nie­co bia­łych gał­gan­ków lub gąb­ki do wy­pcha­nia główki

gło­wa
1 rząd – 3 ocz. łań­cusz­ka łą­czy­my w kół­ko 1 ocz. ścisłym
2 rząd – na ba­zie kó­łecz­ka ro­bi­my 6 pół­słup­ków i koń­czy­my 1 ocz. ścisłym
3 rząd – 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (12 ocz.)
4-5 rząd – dwa rzę­dy sa­mych pół­słup­ków (w tym miej­scu wy­py­cha­my lek­ko głów­kę aniołkowi)
6 rząd – każ­de dwa pół­słup­ki prze­ra­bia­my ra­zem (6 oczek)

au­re­ola (ro­bi­my da­lej tą sa­mą nitką)
1 rząd – ro­bi­my 16 ocz. łań­cusz­ka i mo­cu­je­my 1 ocz. ści­słym po dru­giej stro­nie główki
2 rząd – prze­ra­bia­my rząd pół­słup­ków (16 ocz.)
3 rząd – da­lej prze­ra­bia­my na zmia­nę 1 ocz. łań­cusz­ka i 1 pół­słu­pek (pół­słup­ki prze­ra­bia­my po­mię­dzy pół­słup­ka­mi z po­przed­nie­go rzędu)

skrzy­dła (ro­bi­my da­lej tą sa­mą nit­ką da­lej od głowy)
1 rząd – sa­me pół­słup­ki (6 ocz.) + 1 ocz. ści­słe na końcu
2 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (12 ocz.) + 1 ocz. ścisłe
3 rząd – 3 ocz. łań­cusz­ka, 2 słup­ki po­dwój­nie na­wi­nię­te (wkłu­wa­my w 4 ocz. li­cząc od szy­deł­ka), 2 słup­ki, 4 słup­ki po­dwój­nie na­wi­nię­te, 2 słup­ki, 2 słup­ki po­dwój­nie na­wi­nię­te (12 ocz.) + 1 ocz. ścisłe
4 rząd – 3 oczka łań­cusz­ka, 6 słup­ków po­dwój­nie na­wi­nię­tych w każ­de z dwóch pierw­szych oczek, po jed­nym słup­ku po­dwój­nie na­wi­nię­tym w ko­lej­ne dwa oczka, 6 słup­ków po­dwój­nie na­wi­nię­tych w każ­de z czte­rech ko­lej­nych oczek, po jed­nym słup­ku po­dwój­nie na­wi­nię­tym w ko­lej­ne dwa oczka, 6 słup­ków po­dwój­nie na­wi­nię­tych w każ­de z dwóch ko­lej­nych oczek (52 ocz.) + 1 ocz. ścisłe
5 rząd – 10 oczek ścisłych

su­kien­ka (ro­bi­my ją na 12 środ­ko­wych oczkach z każ­dej stro­ny su­kien­ki, 6 oczek z jed­nej stro­ny , 6 z drugiej)
1 rząd – sa­me pół­słup­ki (12 oczek)
2 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (12 ocz.)
3 rząd – sa­me słup­ki, co dru­gie oczko do­da­je­my 1 oczko łań­cusz­ka (24 ocz.)
4 rząd – po­mię­dzy dwo­ma słup­ka­mi z po­przed­nie­go rzę­du ro­bi­my 3 słup­ki, da­lej 2 ocz. łań­cusz­ka i znów po­mię­dzy dwo­ma słup­ka­mi z po­przed­nie­go rzę­du 3 pół­słup­ki itd. 32 ocz.)
5-10 rząd – 3 słup­ki, 2 ocz. łań­cusz­ka, 3 słup­ki, 2 ocz. łań­cusz­ka itd. (w tych rzę­dach nie do­da­je­my już oczek)
11 rząd – ob­ra­bia­my na­oko­ło brzeg su­kien­ki – po­mię­dzy słup­ka­mi z po­przed­nie­go rzę­du ro­bi­my pół­słup­ki, a po­mię­dzy ni­mi po 1 ocz. łań­cusz­ka; nad 2 oczka­mi łań­cusz­ka robimy:1 ocz. łań­cusz­ka, 2 pół­słup­ki, 1 oczko łańcuszka
Schemat gra­ficz­ny su­kien­ki tu­taj.

Wzór na dru­gie­go anioł­ka znaj­dziesz tu­taj.

Leave a Reply