Masa sol­na

Czyli wszyst­ko o ro­bie­niu ma­sy, mo­de­lo­wa­niu i ozda­bia­niu go­to­wych wy­ro­bów z ma­sy solnej 🙂

Masa sol­na jest pro­sta do wykonania

Masę sol­ną wy­ko­nu­je się mie­sza­jąc mą­kę, sól i wo­dę z kle­jem do ta­pet mie­sza­jąc je w proporcjach:

  • 2 czę­ści mą­ki pszennej,
  • 1 część so­li ku­chen­nej drobnoziarnistej,
  • 3/4 czę­ści wo­dy o tem­pe­ra­tu­rze pokojowej,
  • Kleju do ta­pet do­da­je się 1 łyż­kę na na każ­de 10 dag mąki.

Po wy­mie­sza­niu mą­ki, so­li i kle­ju do ta­pet do­da­je­my po­wo­li wo­dę ca­ły czas mie­sza­jąc tak, by unik­nąć po­wsta­nia gru­dek. Masę za­gnia­ta­my oko­ło 15 mi­nut aż na­bie­rze jed­no­li­tej i ela­stycz­nej konsystencji.

Kiedy jest już od­po­wied­nio for­mu­je­my z niej ku­lę i wkła­da­my do wo­recz­ka fo­lio­we­go, że­by nie wy­schła. Następnie umiesz­cza­my na oko­ło 2 go­dzi­ny su­chym i chłod­nym miej­scu (nie w lo­dów­ce). Gotową ma­sę sol­ną moż­na prze­cho­wy­wać do 2 tygodni.

Żeby ma­sa sol­na nie przy­kle­ja­ła się w cza­sie wał­ko­wa­nia i for­mo­wa­nia w po­żą­da­ne kształ­ty, de­secz­kę na któ­rej pra­cu­je­my naj­le­piej wy­ło­żyć fo­lią alu­mi­nio­wą. Chcąc po­łą­czyć po­je­dyn­cze ele­men­ty na­le­ży ma­ją­ce sty­kać się po­wierzch­nię zwil­żyć mo­krym pę­dzel­kiem, aby się skleiły.

Ozdabianie przed­mio­tów z ma­sy solnej

Możemy ozdo­bić na­sze fi­gur­ki od­ci­ska­jąc w ma­sie sol­nej, ręcz­nie lub przy po­mo­cy wał­ka, róż­ne przed­mio­ty (ma­te­ria­ły z gru­bym splo­tem, ko­ron­ki, li­ście z moc­no za­zna­czo­ny­mi ner­wa­mi, gu­zi­ki i wszyst­ko in­ne co tyl­ko przyj­dzie nam do gło­wy). Jako oczek, do na­szych cho­in­ko­wych świą­tecz­nych fi­gu­rek, mo­że­my użyć ko­lo­ro­wych ko­ra­li­ków al­bo goździków.

Masę sol­ną mo­że­my do­wol­nie bar­wić do­da­jąc do niej nie­wiel­ką ilość farb olej­nych lub tem­pe­ro­wych al­bo przy­praw (np kur­ku­my). Po wy­su­sze­niu fi­gur­ki ko­lor nie­co zblak­nie, ale moż­na ją jesz­cze po wierz­chu po­ma­lo­wać far­ba­mi wod­ny­mi al­bo bar­dzo roz­cień­czo­ny­mi tem­pe­ra­mi. Ciekawe efek­ty da­je też brą­zo­wie­nie fi­gu­rek w pie­kar­ni­ku. Zaczyna się w tem­pe­ra­tu­rze 70-80°C pod­pie­ka­jąc je przez go­dzi­nę i przez ko­lej­ne pół go­dzi­ny zwięk­sza­jąc tem­pe­ra­tu­rę do 180°C, tak dłu­go aż na­bie­rze zło­ci­stej barwy.

Szybkie su­sze­nie przedmiotów

Figurki na­le­ży su­szyć w pie­kar­ni­ku w tem­pe­ra­tu­rze 70-80°C oko­ło 10-12 go­dzin, ob­ra­ca­jąc je co go­dzi­nę by rów­no­mier­nie wy­sy­cha­ły. Można ro­bić prze­rwy w cza­sie su­sze­nia, pil­nu­jąc jed­nak by w su­mie fi­gur­ki prze­by­wa­ły w pie­kar­ni­ku ty­le, ile powinny.

Po wy­stu­dze­niu trze­ba je jesz­cze po­ma­lo­wać la­kie­rem bezbarwnym.

Zobacz wszyst­kie ar­ty­ku­ły o mo­de­lo­wa­niu z ma­sy sol­nej.

Jedna odpowiedź do „Masa sol­na”

  1. […] wy­ko­na­nia ozdób świą­tecz­nych uży­łam ma­sy sol­nej z prze­pi­su, któ­ry znaj­dzie­cie pod lin­kiem. Do wykrawania […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: