Masa sol­na — prze­pis, pro­por­cje i porady

Masa sol­na to ta­ni i pro­sty ma­te­riał do two­rze­nia wła­snych ozdób i za­ba­wek. Wystarczy po­łą­czyć sól, mą­kę i wo­dę w od­po­wied­nich pro­por­cjach, by uzy­skać gład­kie i pla­stycz­ne cia­sto. Można je bar­wić, le­pić, wy­ci­nać, piec i ma­lo­wać we­dług wła­snej fan­ta­zji. W tym ar­ty­ku­le pod­po­wia­da­my, jak zro­bić ma­sę sol­ną krok po kro­ku, jak ją wy­pie­kać i su­szyć, oraz ja­kie cie­ka­we rze­czy moż­na z niej stwo­rzyć. Zapraszamy do lek­tu­ry i za­ba­wy z ma­są solną!

Co to jest ma­sa sol­na i do cze­go służy?

Masa sol­na to ro­dzaj cia­sta, któ­re moż­na zro­bić z pro­stych skład­ni­ków, ta­kich jak sól, mą­ka i wo­da. Masa sol­na jest ła­twa i ta­nia w przy­go­to­wa­niu, a jed­no­cze­śnie da­je wie­le moż­li­wo­ści twór­cze­go wy­ko­rzy­sta­nia. Z ma­sy sol­nej moż­na le­pić róż­ne kształ­ty, wy­ci­nać fo­rem­ka­mi, piec w pie­kar­ni­ku lub su­szyć na po­wie­trzu, a na­stęp­nie ma­lo­wać i ozda­biać we­dług wła­sne­go po­my­słu. Masa sol­na na­da­je się do two­rze­nia ozdób świą­tecz­nych, bi­żu­te­rii, ma­gne­sów, fi­gu­rek, za­ba­wek i wie­lu in­nych rze­czy. Masa sol­na to świet­ny spo­sób na kre­atyw­ne spę­dza­nie cza­su z dzieć­mi lub samemu.

Masa sol­na: prze­pis, skład­ni­ki i proporcje

Oto nasz wy­pró­bo­wa­ny prze­pis na ma­sę sol­ną, któ­rą wy­ko­nu­je się mie­sza­jąc mą­kę, sól i wo­dę z kle­jem do ta­pet mie­sza­jąc je w proporcjach:

  • 2 czę­ści mą­ki pszennej,
  • 1 część so­li ku­chen­nej drobnoziarnistej,
  • 3/4 czę­ści wo­dy o tem­pe­ra­tu­rze pokojowej,
  • Kleju do ta­pet do­da­je się 1 łyż­kę na na każ­de 10 dag mąki.

A je­śli nie masz kle­ju do ta­pet? Czy jest ko­niecz­ny? Nie, klej do ta­pet nie jest nie­zbęd­ny w prze­pi­sie na ma­sę sol­ną. Jest to tyl­ko je­den z wie­lu spo­so­bów na przy­go­to­wa­nie te­go ma­te­ria­łu. Klej do ta­pet ma za za­da­nie zwięk­szyć ela­stycz­ność i trwa­łość ma­sy sol­nej, ale nie jest ko­niecz­ny do jej wy­ko­na­nia. Można zro­bić ma­sę sol­ną bez kle­ju, uży­wa­jąc tyl­ko so­li, mą­ki i wo­dy w pro­por­cjach jak wyżej.

Jak zro­bić ma­sę sol­ną krok po kroku?

Po wy­mie­sza­niu mą­ki, so­li i kle­ju do ta­pet do­da­je­my po­wo­li wo­dę ca­ły czas mie­sza­jąc tak, by unik­nąć po­wsta­nia gru­dek. Masę za­gnia­ta­my oko­ło 15 mi­nut aż na­bie­rze jed­no­li­tej i ela­stycz­nej konsystencji.

Kiedy jest już od­po­wied­nio for­mu­je­my z niej ku­lę i wkła­da­my do wo­recz­ka fo­lio­we­go, że­by nie wy­schła. Następnie umiesz­cza­my na oko­ło 2 go­dzi­ny su­chym i chłod­nym miej­scu (nie w lo­dów­ce). Gotową ma­sę sol­ną moż­na prze­cho­wy­wać do 2 tygodni.

Żeby ma­sa sol­na nie przy­kle­ja­ła się w cza­sie wał­ko­wa­nia i for­mo­wa­nia w po­żą­da­ne kształ­ty, de­secz­kę na któ­rej pra­cu­je­my naj­le­piej wy­ło­żyć fo­lią alu­mi­nio­wą. Chcąc po­łą­czyć po­je­dyn­cze ele­men­ty na­le­ży ma­ją­ce sty­kać się po­wierzch­nię zwil­żyć mo­krym pę­dzel­kiem, aby się skleiły.

Jak bar­wić ma­sę solną?

Masę sol­ną mo­że­my do­wol­nie bar­wić do­da­jąc do niej nie­wiel­ką ilość farb olej­nych lub tem­pe­ro­wych al­bo przy­praw (np kur­ku­my). Po wy­su­sze­niu fi­gur­ki ko­lor nie­co zblak­nie, ale moż­na ją jesz­cze po wierz­chu po­ma­lo­wać far­ba­mi wod­ny­mi al­bo bar­dzo roz­cień­czo­ny­mi tem­pe­ra­mi. Ciekawe efek­ty da­je też brą­zo­wie­nie fi­gu­rek w pie­kar­ni­ku. Zaczyna się w tem­pe­ra­tu­rze 70-80°C pod­pie­ka­jąc je przez go­dzi­nę i przez ko­lej­ne pół go­dzi­ny zwięk­sza­jąc tem­pe­ra­tu­rę do 180°C, tak dłu­go aż na­bie­rze zło­ci­stej barwy.

Jak wy­pie­kać i su­szyć ma­sę solną?

Figurki na­le­ży su­szyć w pie­kar­ni­ku w tem­pe­ra­tu­rze 70-80°C oko­ło 10-12 go­dzin, ob­ra­ca­jąc je co go­dzi­nę by rów­no­mier­nie wy­sy­cha­ły. Można ro­bić prze­rwy w cza­sie su­sze­nia, pil­nu­jąc jed­nak by w su­mie fi­gur­ki prze­by­wa­ły w pie­kar­ni­ku ty­le, ile powinny.

Po wy­stu­dze­niu trze­ba je jesz­cze po­ma­lo­wać la­kie­rem bezbarwnym.

Jak ma­lo­wać i ozda­biać ma­sę solną?

Możemy ozdo­bić na­sze fi­gur­ki od­ci­ska­jąc w ma­sie sol­nej, ręcz­nie lub przy po­mo­cy wał­ka, róż­ne przed­mio­ty (ma­te­ria­ły z gru­bym splo­tem, ko­ron­ki, li­ście z moc­no za­zna­czo­ny­mi ner­wa­mi, gu­zi­ki i wszyst­ko in­ne co tyl­ko przyj­dzie nam do gło­wy). Jako oczek, do na­szych cho­in­ko­wych świą­tecz­nych fi­gu­rek, mo­że­my użyć ko­lo­ro­wych ko­ra­li­ków al­bo goździków.

Pomysły na ozdo­by i za­baw­ki z ma­sy solnej

Z ma­sy sol­nej moż­na stwo­rzyć wie­le cie­ka­wych ozdób i za­ba­wek, któ­re bę­dą nie tyl­ko ład­ne, ale i przy­dat­ne. Oto kil­ka po­my­słów, co moż­na zro­bić z ma­sy solnej:

  • Ozdoby świą­tecz­ne — z ma­sy sol­nej moż­na wy­ci­nać fo­rem­ka­mi róż­ne kształ­ty, ta­kie jak gwiazd­ki, cho­in­ki, bał­wan­ki, anioł­ki, dzwo­necz­ki, re­ni­fe­ry i in­ne. Można je po­tem po­ma­lo­wać i po­sy­pać bro­ka­tem, a na koń­cu zro­bić dziur­kę i prze­wlec przez nią wstąż­kę lub sznu­rek. Takie ozdo­by bę­dą pięk­nie wy­glą­dać na cho­in­ce lub w oknie.
  • Biżuteria — z ma­sy sol­nej moż­na le­pić ko­ra­li­ki, za­wiesz­ki, me­da­lio­ny, kol­czy­ki, bran­so­let­ki i na­szyj­ni­ki. Można je bar­wić, ma­lo­wać i ozda­biać ka­my­ka­mi, mu­szel­ka­mi, ko­ra­la­mi, per­ła­mi i in­ny­mi dro­bia­zga­mi. Można też użyć stem­pli lub wy­kra­wa­czy do nada­nia im cie­ka­wych wzo­rów i tek­stur. Biżuteria z ma­sy sol­nej to ory­gi­nal­ny i ta­ni spo­sób na uroz­ma­ice­nie swo­jej garderoby.
  • Magnesy — z ma­sy sol­nej moż­na wy­ci­nać lub le­pić do­wol­ne kształ­ty, któ­re bę­dą pa­so­wać do kuch­ni, ła­zien­ki, sy­pial­ni lub sa­lo­nu. Można je po­tem po­ma­lo­wać i przy­kle­ić do nich ma­gne­sy. Takie ma­gne­sy bę­dą świet­nie pre­zen­to­wać się na lo­dów­ce, ta­bli­cy, sza­fie lub in­nej me­ta­lo­wej po­wierzch­ni. Można też zro­bić ma­gne­sy z li­ter, cyfr lub sym­bo­li, któ­re bę­dą słu­żyć do na­uki lub zabawy.
  • Figurki — z ma­sy sol­nej moż­na le­pić róż­ne po­sta­cie, zwie­rzę­ta, ro­śli­ny, po­jaz­dy, bu­dyn­ki i in­ne przed­mio­ty. Można je po­tem po­ma­lo­wać i ozda­biać we­dług wła­sne­go po­my­słu. Takie fi­gur­ki bę­dą do­sko­na­ły­mi za­baw­ka­mi dla dzie­ci lub de­ko­ra­cja­mi dla do­ro­słych. Można też zro­bić ca­łe scen­ki lub dio­ra­my z ma­sy sol­nej, któ­re bę­dą od­zwier­cie­dlać ulu­bio­ne baj­ki, fil­my, książ­ki lub zainteresowania.

Zobacz wszyst­kie ar­ty­ku­ły o mo­de­lo­wa­niu z ma­sy sol­nej.

Jedna odpowiedź do „Masa sol­na — prze­pis, pro­por­cje i porady”

  1. […] wy­ko­na­nia ozdób świą­tecz­nych uży­łam ma­sy sol­nej z prze­pi­su, któ­ry znaj­dzie­cie pod lin­kiem. Do wykrawania […]

Leave a Reply