Ozdoby wiel­ka­noc­ne – ma­sa solna

Przed Wielkanocą war­to po­ku­sić się o przy­go­to­wa­ne kil­ku świą­tecz­nych ozdób. Pamiętajmy jed­nak, że pi­san­ki to nie je­dy­ny atry­but zwią­za­ny z wiel­ka­noc­nym świę­to­wa­niem. W ko­szycz­ku ze świę­con­ką nie po­win­no za­brak­nąć ba­ran­ka, kur­czacz­ków czy za­jącz­ków, któ­re cho­ciaż są z na­mi na świą­tecz­nych sto­łach do­pie­ro od po­cząt­ku XX wie­ku, to jed­nak chy­ba na sta­łe za­go­ści­ły w wiel­ka­noc­nym ko­szy­ku z jaj­ka­mi. Do ich przy­go­to­wa­nia moż­na użyć wdzięcz­ne­go two­rzy­wa ja­kim jest ma­sa sol­na.

Wielkanocne de­ko­ra­cje z ma­sy sol­nej po­ma­lo­wa­ne zo­sta­ły farb­ka­mi akry­lo­wy­mi, a na­stęp­nie po­la­kie­ro­wa­ne la­kie­rem bezbarwnym.

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Do zro­bie­nia tych ozdób uży­łam ma­sy sol­nej bar­wio­nej tem­pe­rą. Można jed­nak rów­nie do­brze le­pić z ba­sy nie­bar­wio­nej, a ma­lo­wać do­pie­ro go­to­we – wy­schnię­te ozdoby.

Oczy kur­czacz­ków, ka­czek, za­jącz­ków i ca­łej resz­ty wy­ko­na­ne zo­sta­ły z mo­jej ulu­bio­nej czar­nusz­ki, któ­ra do­brze przy­cze­pia się do ma­sy sol­nej i ze wzglę­du na ciem­ną bar­wę świet­nie się na niej odznacza.

Trawa i sierść nie­któ­rych ba­ran­ków zo­sta­ły ufor­mo­wa­ne dzię­ki wy­ci­skar­ce do czosnku.

Z go­to­wy­mi ozdo­ba­mi na­le­ży ob­cho­dzić się w mia­rę de­li­kat­nie – nie rzu­cać ni­mi, gdyż ma­sa sol­na jest two­rzy­wem dość kru­chym. Jeśli za­cho­dzi po­dej­rze­nie, że czy­jeś ma­łe rącz­ki mo­gą przez nie­uwa­gę po­ła­mać na­sze ba­ran­ki i za­jącz­ki (dzie­ci cza­sem trud­no jest upil­no­wać) moż­na wy­ko­nać wiel­ka­noc­ne ozdo­by z lek­kiej ma­sy do modelowania.

Warto zo­ba­czyć też kil­ka in­nych po­my­słów na fi­gur­ki z ma­sy plastycznej:

wiel­ka­noc­ny zajączek
ka­czusz­ka
kur­cza­czek w skorupce
ba­ra­nek wielkanocny
Zobacz też in­spi­ra­cje na wio­sen­ne i wiel­ka­noc­ne ozdo­by z ma­sy sol­nej (pra­ce wy­ko­na­ne z ma­sy sol­nej ma­lo­wa­nej po wyschnięciu).

Zobacz też in­ne po­my­sły na świą­tecz­ne ozdo­by wiel­ka­noc­ne.

Leave a Reply