Jak zro­bić je­sien­ne grzyb­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach

Jesień – czas kasz­ta­nów, uno­szo­nych wia­trem żół­tych i czer­wo­nych li­ści, ale też czas ro­dzin­nych wy­pra­wa do la­su na grzy­by. Dziś za­chę­cam, cy wy­brać się z dzieć­mi na grzy­by, nie ru­sza­jąc się z do­mu. W ja­ki spo­sób? Zróbcie grzyb­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach.

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

By zro­bić je­sien­ne grzyb­ki, bę­dziesz potrzebować:

  • tek­tu­ro­we opa­ko­wa­nie po jajkach,
  • no­życz­ki,
  • klej (np wikol),
  • far­by plakatowe,
  • pę­dzel.

Z tek­tu­ro­we­go opa­ko­wa­nia po jaj­kach wy­ci­na­my ka­pe­lu­sze i nóż­ki grzyb­ków – z za­głę­bień po jaj­kach ka­pe­lu­sze, z środ­ko­wych po­dłuż­nych czę­ści nóżki.

Teraz trze­ba po­ma­lo­wać wszyst­ko na wy­bra­ne ko­lo­ry. Przyszłym pod­grzyb­kom ma­lu­je­my nóż­ki na żół­to, a ka­pe­lu­sze na brą­zo­wo. Muchomorom bia­łe nóż­ki oraz czer­wo­ne ka­pe­lu­sze w bia­łe krop­ki (mo­że­cie też po­przy­kle­jać pa­pie­ro­we krop­ki z dziur­ka­cza biurowego).

Gdy far­ba wy­schnie przy­kle­ja­my nóż­ki do we­wnętrz­nej stro­ny kapelusza.

Gotowe grzyb­ki cze­ka­ją by za­brać je wraz z dziec­kiem do lasu 😉

Leave a Reply