Swetry na drutach

Swetry na dru­tach na­si naj­wier­niej­si przy­ja­cie­le w chłod­ne dni nie mu­szą wca­le być przy­ja­ciół­mi tyl­ko w zi­mo­wy czas. Każda po­ra ro­ku jest od­po­wied­nia na swe­ter, bo i swe­ter nie jed­no ma imię. Proste pu­lo­we­ry, atrak­cyj­ne tu­ni­ki, ob­ci­słe swe­ter­ki, róż­no­barw­ne to­py, let­nie blu­zecz­ki czy cie­płe gol­fy… ach kie­dy je założę 🙂

Polecam Wam książ­kę Melissy Leapman „Swetry. Modne pro­jek­ty na dru­tach„, któ­ra uka­za­ła się w Wydawnictwie RM pod pa­tro­na­tem Kury Domowej. Autorka „Swetrów” jest nie tyl­ko za­pa­lo­ną mi­ło­śnicz­ką swe­trów we wszyst­kich ich od­mia­nach, ale też ich uzna­ną pro­jek­tant­ką, a jej dzia­ni­no­we cu­deń­ka do­sko­na­le wpi­su­ją się w obo­wią­zu­ją­ce trendy.

Książka za­wie­ra wie­le barw­nych zdjęć go­to­wych pro­jek­tów i zbli­że­nia na któ­rych do­kład­nie wi­dać uży­ty przy ro­bót­ce ścieg, sche­ma­ty oraz czy­tel­ne opi­sy wy­ko­na­nia jak rów­nież wie­le cen­nych wska­zó­wek po­moc­nych przy ro­bie­niu na dru­tach. Znajdziecie tu też wie­le in­spi­ra­cji i go­to­wych po­my­słów na wy­ko­na­nie od­po­wied­nich dla swo­jej syl­wet­ki ubrań.

Zobacz dar­mo­wy frag­ment książ­ki, a w nim trzy przy­kła­do­we pro­jek­ty – czer­wo­ny do­pa­so­wa­ny kar­di­gan, dłu­ga bor­do­wa suk­nia bez rę­ka­wów oraz pól­golf bez rę­ka­wów i plis z wie­lo­barw­nej włócz­ki w ko­lo­rach brą­zu. Prawda, ja­kie ład­ne swe­ter­ki? Nie wiem jak Wy, ale ja na­bie­ram ocho­ty, by za­ło­żyć któ­ryś z nich 😉

Leave a Reply