Wielkanocne ozdo­by z ma­sy sol­nej zdo­bio­nej tech­ni­ką deucoupage

Masa sol­na jest faj­nym ma­te­ria­łem by wy­ko­nać pła­skie ozdo­by na pa­ty­ku – pi­san­ki, kur­cza­ki, mo­tyl­ki. Masa sol­na jest też do­brym ma­te­ria­łem, by ozdo­bić ją tech­ni­ką de­co­upa­ge. Zobacz jak krok po kro­ku wy­ko­nać wiel­ka­noc­ne de­ko­ra­cje i ozdo­bić je pa­pie­ro­wy­mi serwetkami.

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Na po­czą­tek szy­ku­je­my ma­sę solną:

 • 2 czę­ści mą­ki pszennej,
 • 1 część drob­no­ziar­ni­stej soli,
 • 3/4 czę­ści wody,
 • 1 łyż­ka kle­ju do ta­pet na 10 dkg mą­ki (nie jest konieczne).

Z po­da­nych skład­ni­ków za­gnia­ta­my ma­sę solną.

Odrywamy ka­wa­łek ma­sy i roz­wał­ko­wu­je­my na oko­ło cen­ty­metr gru­bo­ści. Z roz­wał­ko­wa­nej ma­sy wy­ci­na­my fo­rem­ka­mi do cia­ste­czek do­wol­ne kształ­ty – jaj­ka, kur­cza­ki, mo­tyl­ki lub za­jącz­ki i de­li­kat­nie na­dzie­wa­my na pa­tycz­ki szaszłykowe.

Tak przy­go­to­wa­ne kształ­ty ukła­da­my na fo­lii alu­mi­nio­wej i su­szy­my w prze­wiew­nym, cie­płym miej­scu (mo­że po­trwać na­wet kil­ka dni) lub w pie­kar­ni­ku na ni­skiej tem­pe­ra­tu­rze 70-80°C. Nie za­po­mi­na­my o ob­ra­ca­niu, by wszyst­ko rów­no­mier­nie wyschło.

Do ozdo­bie­nia ozdób na pa­ty­ku tech­ni­ką de­co­upa­ge bę­dą nam potrzebne:

 • pa­pie­ro­we serwetki,
 • klej do de­co­upa­ge lub klej ty­pu Wikol,
 • far­by akrylowe,
 • pre­pa­ra­ty do spę­kań (nie­ko­niecz­nie),
 • po­rpo­ri­na do uwy­pu­kle­nia spę­kań (nie­ko­niecz­nie),
 • la­kier bezbarwny,
 • no­życz­ki, pędzel.

Wybieramy na pa­pie­ro­wej ser­wet­ce wzór, któ­ry chce­my na­kle­ić, od­ry­so­wu­je­my kształt i wy­ci­na­my go. Serwetka skła­da się prze­waż­nie z trzech warstw, któ­re de­li­kat­nie roz­dzie­la­my. Będzie nam po­trzeb­na część z ko­lo­ro­wym na­dru­kiem i jed­na biała.

Białą część ser­wet­ki kła­dzie­my na jaj­ko z ma­sy sol­nej i de­li­kat­nie, po­cząw­szy od środ­ka „ma­lu­je­my” ją roz­wod­nio­nym Wikolem. Pozostawiamy do wy­schnię­cia. Nakładamy część z na­dru­kiem, „ma­lu­je­my” roz­wod­nio­nym Wikolem i od­kła­da­my do wyschnięcia.

Motyw z ser­wet­ki na­kle­ja­my na każ­dej stro­nie jaj­ka, a gdy wy­schnie ma­lu­je­my brze­gi far­bą akrylową.

Możemy te­raz użyć pre­pa­ra­tu do spę­kań jed­no lub dwu­skład­ni­ko­we­go. Nanosimy go zgod­nie z in­struk­cją na opa­ko­wa­niu i od­sta­wia­my do wyschnięcia.

W po­wsta­łe spę­ka­nia wcie­ra­my po­rpo­ri­nę i la­kie­ru­je­my z wierzchu.

Pisanka z ma­sy sol­nej jest te­raz go­to­wa. Można do­dat­ko­wo ude­ko­ro­wać pa­ty­czek ko­lo­ro­wą wstążką.

Leave a Reply