Wielkanocne ozdo­by z ma­sy sol­nej zdo­bio­nej tech­ni­ką deu­co­upa­ge

Masa sol­na jest faj­nym ma­te­ria­łem by wy­ko­nać pła­skie ozdo­by na pa­ty­ku – pi­san­ki, kur­cza­ki, mo­tyl­ki. Masa sol­na jest też do­brym ma­te­ria­łem, by ozdo­bić ją tech­ni­ką de­co­upa­ge. Zobacz jak krok po kro­ku wy­ko­nać wiel­ka­noc­ne de­ko­ra­cje i ozdo­bić je pa­pie­ro­wy­mi ser­wet­ka­mi.

(wię­cej…)

Czytaj dalej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania

Zamknij menu