Wzór na pła­skie kwiat­ki szydełkowe

Szydełkowe pła­skie kwiat­ki ośmio­płat­ko­we są pro­ste w wy­ko­na­niu, co ła­two za­uwa­żyć po opi­sie i za­miesz­czo­nych zdję­ciach. Po na­kroch­ma­le­niu i wy­pra­so­wa­niu po le­wej stro­nie świet­nie się spraw­dzą ja­ko pod­kład­ka pod kie­li­szek lub ku­be­czek, a bez usztyw­nia­nia mo­gą być uro­czą ozdo­bą cza­pecz­ki, swe­ter­ka lub kamizelki.

Wykonanie:

Nabieramy 9 oczek łań­cusz­ka i łą­czy­my w okrąg 1 oczkiem ścisłym.

Na ba­zie na­sze­go kół­ka ro­bi­my 16 pół­słup­ków, koń­cząc 1 oczkiem ścisłym.

Nabieramy 14 oczek łań­cusz­ka, ob­ra­ca­my ro­bót­kę, wkłu­wa­my w 2 oczko i prze­ra­bia­my pół­słu­pek, 3 oczko – słu­pek, 4-11 oczko – słu­pek po­dwój­nie na­wi­nię­ty, 12 oczko – słu­pek, 13 oczko – pół­słu­pek; koń­czy­my 1 oczkiem ści­słym przy kółeczku.

Obrabiamy pła­tek do­oko­ła pół­słup­ka­mi, do­da­jąc na czub­ku 1 do­dat­ko­we oczko i koń­czy­my mo­cu­jąc 1 oczkiem ści­słym do kółeczka.

Zaczynamy wy­ra­bia­nie dru­gie­go płat­ka: ro­bi­my 7 oczek w gó­rę po pierw­szym płat­ku i 7 oczek łań­cusz­ka, ob­ra­ca­my ro­bót­kę, wkłu­wa­my w 2 oczko prze­ra­bia­jąc pół­słu­pek , 3 oczko – słu­pek, 4-11 oczko – słu­pek po­dwój­nie na­wi­nię­ty, 12 oczko – słu­pek, 13 oczko – pół­słu­pek; koń­czy­my 1 oczkiem ści­słym przy kółeczku.

Obrabiamy do­oko­ła pół­słup­ka­mi dru­gi pła­tek do­da­jąc na czub­ku do­dat­ko­we oczko, mo­cu­je­my oczkiem ści­słym w miej­scy łą­cze­nia się płat­ków, ob­ra­ca­my ro­bót­kę i z po­wro­tem ob­ra­bia­my pół­słup­ka­mi, nie za­po­mi­na­jąc o do­dat­ko­wym oczku na czub­ku, koń­czy­my 1 oczkiem ści­słym przy kółeczku.

Po wy­ko­na­niu wszyst­kich 8 płat­ków prze­ra­bia­my ra­zem łą­cząc je 7 oczka­mi ści­sły­mi (wy­ko­na­ny­mi dość luź­no, by nie ścią­ga­ły za moc­no) pierw­szy i ostat­ni płatek.

Kończymy ob­ra­biać do­oko­ła pierw­szy pła­tek i koń­czy­my ro­bót­kę 1 oczkiem ści­słym po­mię­dzy pierw­szym a dru­gim płatkiem.

Leave a Reply