Jak oszczę­dzać prąd

Otaczamy się w do­mach co­raz więk­szą ilo­ścią sprzę­tów elek­tro­nicz­nych bar­dziej i mniej po­trzeb­nych. Wiele z nich uła­twia nam ży­cie, in­ne umi­la­ją nam wy­po­czy­nek. Prąd jed­nak kosz­tu­je. Wprowadzając w do­mach roz­sąd­ne na­wy­ki, mo­że­my nie­co zmniej­szyć na­sze wydatki.

OŚWIETLENIE

 1. Zmień tra­dy­cyj­ne ża­rów­ki na ża­rów­ki ener­go­osz­częd­ne lub ża­rów­ki LED.
 2. Nie włą­czaj świa­tła bez po­trze­by. Wykorzystaj na ma­xa świa­tło słoneczne.
 3. Czyść re­gu­lar­nie opra­wy lamp. Będą czy­ściej – bę­dzie jaśniej 🙂
 4. Zmień ciem­ne fi­ran­ki na ja­sne. Zastanów się, czy po­trze­bu­jesz fi­ran­ki w każ­dym po­miesz­cze­niu. W kuch­ni, je­śli lu­bisz mieć coś na oknach, mo­żesz za­miast fi­ran­ki po­wie­sić krót­kie zazdrostki.
 5. Ściany w miesz­ka­niu ma­luj na ja­sne kolory.
 6. Lustrzane drzwi w sza­fach bę­dą od­bi­jać świa­tło sło­necz­ne, roz­świe­tla­jąc do­dat­ko­wo pokój.
 7. Drzwi we­wnątrz miesz­ka­nia (drzwi do przed­po­ko­ju lub drzwi mię­dzy po­ko­ja­mi) po­win­ny być prze­szklo­ne, by nie za­trzy­my­wać światła.

GOTOWANIE I PIECZENIE

 1. Regularnie od­ka­mie­niaj czaj­nik, by skró­cić czas go­to­wa­nia wody.
 2. Jeśli go­tu­jesz na ku­chen­ce elek­trycz­nej za­dbaj o to by wkła­da­ne do garn­ka pro­duk­ty by­ły już rozmrożone.
 3. Z pły­ty ce­ra­micz­ne lub in­duk­cyj­nej ko­rzy­staj gdy jest czy­sta. Brud na pły­cie zmniej­sza efek­tyw­ność grzania.
 4. Gotowanie na pły­cie ce­ra­micz­nej lub in­duk­cyj­nej wy­ma­ga od­po­wied­nich garnków.
 5. Nie otwie­raj pie­kar­ni­ka w trak­cie pie­cze­nia, by nie wy­chła­dzać wnę­trza. Światełko w pie­kar­ni­ku i czy­sta szyb­ka wystarczą 😉
 6. Jeśli wy­łą­czysz pie­kar­nik 5 do 10 mi­nut przed za­koń­cze­niem pie­cze­nia, tem­pe­ra­tu­ra w środ­ku po­zo­sta­nie prak­tycz­nie ta­ka sa­ma do koń­ca pieczenia.
 7. Pieczenie na ter­mo­obie­gu zu­ży­wa mniej ener­gii niż pie­cze­nie tradycyjne.

LODÓWKA

 1. Lodówka nie po­win­na stać bli­sko ka­lo­ry­fe­ra lub pie­kar­ni­ka. Nie do­su­waj jej też za bli­sko do ścia­ny. Powietrze mu­si tam swo­bod­nie cyrkulować.
 2. Zanim otwo­rzysz lo­dów­kę za­sta­nów się co chcesz z niej wy­cią­gnąć. Unikaj my­śle­nia przy otwar­tych drzwiczkach.
 3. Regularnie czyść i roz­mra­żaj lo­dów­kę i zamrażarkę.
 4. Nigdy nie wkła­daj do lo­dów­ki lub za­mra­żar­ki go­rą­cych lub cie­płych rzeczy.
 5. Mrożonki roz­mra­żaj w lo­dów­ce. Rozmrażające się rze­czy bę­dą chło­dzić wnę­trze lo­dów­ki, przez co zu­ży­je mniej prą­du (agre­ga­tor nie bę­dzie się włą­czał tak czę­sto jak zwykle).
 6. Utrzymuj w czy­sto­ści „dra­bin­kę” za lo­dów­ką (ze­wnętrz­ny wy­mien­nik ciepła)

ZMYWARKA

 1. Używając jej roz­sąd­nie za­osz­czę­dzisz nie tyl­ko wo­dę, ale i prąd.
 2. Uruchamiaj zmy­war­kę, gdy ją zapełnisz.
 3. Jeśli na­sta­wisz zmy­wa­nie bez­po­śred­nio po po­sił­ku, bę­dziesz mógł użyć try­bu ECO (świe­że za­bru­dze­nia da­ją się ła­twiej usu­nąć nić te już zaschnięte).

CO JESZCZE ZŻERA NASZ PRĄD?

 1. Telewizor lub ra­dio gra­ją­ce dla czte­rech ścian pu­ste­go pokoju.
 2. Urządzenia elek­trycz­ne w try­bie czu­wa­nia. Uważaj jed­nak co wy­łą­czasz z prą­du. Niektóre dru­kar­ki atra­men­to­we mu­szą być sta­le włą­czo­ne do prą­du, gdyż re­gu­lar­nie raz na ja­kiś czas prze­czysz­cza­ją so­bie gło­wi­cę. Gdy je odłą­czy­my, gło­wi­ca za­schnie, a sprzęt bę­dzie do wymiany.
 3. Nieużywane ła­do­war­ki i za­si­la­cze pod­łą­czo­ne do prą­du. Odłącz nie­po­trzeb­ne ka­ble z gniazdka.
 4. Przepełniony wo­rek w odkurzaczu.Pełny wo­rek to słab­sza si­ła ssa­nia od­ku­rza­cza, a co za tym idzie dłuż­sze od­ku­rza­nie i więk­sze zu­ży­cie prą­du. Zmieniaj re­gu­lar­nie wor­ki w odkurzaczu.

Leave a Reply