Szydełkowy Mikołaj wzór na osłon­kę na jajka

Brodaty Mikołaj bę­dzie sym­pa­tycz­ną ozdo­bą sto­łu nie tyl­ko na Boże Narodzenie. Możesz po­sa­dzić go na kie­lisz­ku z jaj­kiem na mięk­ko, by trzy­mał cie­pło. Możesz użyć go ja­ko świą­tecz­ną de­ko­ra­cję na biur­ko lub po­da­ro­wać go bli­skiej oso­bie ja­ko pre­zent na szó­ste­go grud­nia, w koń­cu w tym dniu każ­dy lu­bi po­czuć się tro­chę jak dziecko 🙂

Materiały: szy­deł­ko nr 2, włócz­ka w ko­lo­rach: czer­wo­ny, ró­żo­wy, śnież­no­bia­ły, i bia­ły (nie­co mniej bia­ły niż śnież­no­bia­ły ;-), ka­wa­łek mięk­kiej gąb­ki do wy­pcha­nia gło­wy, ko­ra­li­ki lub ka­wa­łek czar­nej włócz­ki do wy­szy­cia oczu

Schemat wy­ko­na­nia:

 • 1 rząd – ko­lo­rem bia­łym ro­bi­my 40 oczek łań­cusz­kiem i łą­czy­my w kół­ko 1 oczkiem ści­słym, da­lej ro­bi­my dookoła
 • 2-3 rząd – półsłupki
 • 4-11 rząd – pół­słup­ki ko­lo­rem czer­wo­nym, i da­lej już czerwonym
 • 12-13 rząd – prze­ra­bia­my jak na­stę­pu­je: 2 oczka prze­ra­bia­my ra­zem, 8 ko­lej­nych pół­słup­ka­mi, 2 oczka prze­ra­bia­my ra­zem, 8 ko­lej­nych pół­słup­ka­mi, itd. aż do koń­ca rzędu
 • 14-17 rząd – półsłupki
 • 18-19 rząd – prze­ra­bia­my jak na­stę­pu­je: 2 oczka prze­ra­bia­my ra­zem, 6 ko­lej­nych pół­słup­ka­mi, 2 oczka prze­ra­bia­my ra­zem, 6 ko­lej­nych pół­słup­ka­mi, itd. aż do koń­ca rzędu
 • 20-24 rząd – półsłupki
 • 25-26 rząd – prze­ra­bia­my jak na­stę­pu­je: 2 oczka ra­zem, 2 pół­słup­ki po­je­dyn­cze, 2 oczka ra­zem, 2 pół­słup­ki po­je­dyn­cze, itd. aż do koń­ca rzędu
 • 27-29 rząd – od te­go miej­sca prze­ra­bia­my wszyst­kie oczka po dwa, aż zo­sta­nie nam już tyl­ko 6 oczek
 • bez do­da­wa­nia prze­ra­bia­my ostat­ni rząd czer­wo­nym kolorem
 • 30-31 rząd – zmie­nia­my ko­lor na ró­żo­wy i prze­ra­bia­my po dwa pół­słup­ki w każ­de oczko
 • 32-37 rząd – ro­bi­my 6 rzę­dów bez do­da­wa­nia oczek, z cze­go 3 w ko­lo­rze ró­żo­wym, 2 ostat­nie w ko­lo­rze bia­łym, a 1 w ko­lo­rze czerwonym
 • 38 rząd – 2 oczka ra­zem, 2 pół­słup­ki po­je­dyn­cze, 2 oczka ra­zem, 2 pół­słup­ki po­je­dyn­cze, itd. aż do koń­ca rzędu
 • 39 rząd – ko­lej­ny rząd po­je­dyn­cze półsłupki
 • 40 rząd – 2 oczka ra­zem, 2 pół­słup­ki po­je­dyn­cze, 2 oczka ra­zem, 2 pół­słup­ki po­je­dyn­cze, itd. aż do koń­ca rzędu
 • 41 rząd – ko­lej­ny rząd po­je­dyn­cze półsłupki
 • 42 rząd – 2 oczka ra­zem, 2 pół­słup­ki po­je­dyn­cze, 2 oczka ra­zem, 2 pół­słup­ki po­je­dyn­cze, itd. aż do koń­ca rzędu
 • 43 rząd – zmie­nia­my ko­lor na bia­ły i prze­ra­bia­my półsłupkami
 • 44-45 rząd – od te­go miej­sca prze­ra­bia­my wszyst­kie oczka po dwa, aż do końca

Broda:

 • 1 rząd – prze­ra­bia­my 12 oczek łań­cusz­ka + 1 oczko dodatkowe
 • 2 rząd – sa­me pół­słup­ki + 1 oczko dodatkowe
 • 3 rząd i ko­lej­ne – w każ­dym rzę­dzie dwa skraj­ne oczka (po pra­wej i po le­wej stro­nie) każ­do­ra­zo­wo prze­ra­bia­my ra­zem, aż do po­wsta­nia trój­kąt­nej brody

Brodę przy­szy­wa­my. Wyszywamy Mikołajowi czar­ne oczy (moż­na też przy­szyć ciem­ne ko­ra­li­ki) i czer­wo­ne usta.

Leave a Reply