Przepis na ser­nik z że­la­ty­ną na kru­chym spodzie

Ten ser­nik na cze­ko­la­do­wym spo­dzie to ide­al­ne cia­sto dla za­pra­co­wa­nych. Jest smacz­ne, ład­nie się pre­zen­tu­je, a nie trze­ba mu po­świę­cić wie­le cza­su. Kruchy spód nie wy­ma­ga pie­cze­nia, a ser­nik z że­la­ty­ną też za­sty­ga bez na­szej pomocy 😉

Składniki na ku­chy spód:

  • 300 g mar­ki­zów ka­ka­owych lub czekoladowych,
  • 50 g czekolady,
  • 50 g masła.

Składnik na sernik:

  • 1 kg bia­łe­go sera,
  • 3 jaj­ka,
  • 1,5 szklan­ki cu­kru pudru,
  • 4 pła­skie łyż­ki żelatyny,
  • szklan­ka wody,
  • aro­mat migdałowy.
  • na wierzch ga­la­ret­ka wiśniowa.

Markizy, cze­ko­la­dę i ma­ło mik­su­je­my ra­zem. Tak przy­go­to­wa­ne cia­sto wy­kła­da­my na dno tor­tow­ni­cy i przy uży­ciu łyż­ki do­ci­ska­my do dna. Tortownicę wkła­da­my do lo­dów­ki. TEGO CIASTA SIĘ NIE PIECZE!

Żelatynę roz­pusz­cza­my w pół szklan­ce wo­dy, a gdy na­pęcz­nie­je do­da­je­my resz­tę wo­dy. Podgrzewamy na ty­le, by się roz­pu­ści­ła i od­sta­wia­my by przestygła.

Białka ja­jek roz­dzie­la­my od żół­tek. Białka ubi­ja­my na sztyw­ną pia­nę. Żółtka wraz z cu­krem pu­drem do­da­je­my do se­ra i do­kład­nie ra­zem mik­su­je­my. Na ko­niec do ma­sy se­ro­wej do­da­je­my pia­nę z bia­łek, aro­mat mig­da­ło­wy i roz­pusz­czo­ną że­la­ty­nę, do­kład­nie mie­sza­my. Całość wy­le­wa­my na kru­chy cze­ko­la­do­wy spód i po­now­nie wkła­da­my do lo­dów­ki, by ser­nik zastygł.

Galaretkę wi­śnio­wą roz­pusz­cza­my wg prze­pi­su na opa­ko­wa­niu, od­sta­wia­my do lek­kie­go stę­że­nia i wte­dy wy­le­wa­my ją na ser­nik i znów do lo­dów­ki. Gdy i ona w koń­cu za­sty­gnie moż­na wy­jąć ser­nik z tor­tow­ni­cy, wy­ło­żyć na ta­lerz i po­dać do stołu.

Uwaga! Możesz przy­go­to­wać do­dat­ko­wo ga­la­ret­kę np agre­sto­wą. Gdy za­sty­gnie, po­kro­ić ją w kost­kę i do­dać do ma­sy se­ro­wej przed wy­la­niem jej na kru­chy spód. Zmodyfikujesz w ten spo­sób nie tyl­ko smak, ale i wy­gląd sernika 🙂

Leave a Reply