Ozdobny wie­niec z materiału

Takim wień­cem mo­że­my ob­da­ro­wać ma­mę z oka­zji Dnia Matki, przy­ozdo­bić drzwi lub stół na Boże Narodzenie lub Wielkanoc. Prawda, że wy­glą­da to fan­ta­stycz­nie? Jeśli masz czas i resz­ki tka­nin, to za­bie­raj się do roboty.

Wykonanie wień­ca:

  • Wyciąć pa­ski ma­te­ria­łu o dłu­go­ści 90 cm x 7 cm.
  • Zeszyć ru­lo­nik z 3 boków.
  • Wywinąć ru­lo­ny na ołówku.
  • „Nafaszerować” je reszt­ka­mi we­łen, ścin­ka­mi ma­te­ria­łów, wa­tą lub watoliną.
  • 3 pa­ski spiąć i upleść war­kocz, po­łą­czyć w okrąg zszy­wa­jąc igłą i nitką.
  • Z pro­sto­ką­tów uszyć ko­kar­dy lub do­wią­zać ma­te­riał w kształ­cie kokardy.

Gotowe!

Prace wy­ko­na­no w świe­tli­cy szkol­nej SP 18 w Tychach pod opie­ką Barbary Mis i Bożeny Saczek.

Leave a Reply