Ozdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we pisanki

Szydełkowe 'ko­szul­ki’ na pi­san­ki sta­ną się pięk­na ozdo­bą wiel­ka­noc­nych świąt. Ich wy­ko­na­nie nie jest szcze­gól­nie trud­ne, ani cza­so­chłon­ne. Szydełkowe pi­san­ki wy­ko­nu­je się na wy­dmusz­kach ja­jek, uży­wa­jąc do te­go ko­lo­ro­wych kor­don­ków lub cien­kich włó­czek. Do wy­koń­cze­nia pi­sa­nek moż­na użyć ko­lo­ro­wych kwiat­ków z ma­te­ria­łu lub wstążek.


Polecam rów­nież obej­rze­nie kil­ku szy­deł­ko­wych pi­sa­nek i opi­sów do nich. Radzę jed­nak pa­mię­tać, że ko­rzy­sta­nie z opi­su bę­dzie ra­czej wy­ma­ga­ło od nas pew­nej ela­stycz­no­ści – w koń­cu jaj­ka by­wa­ją róż­nej wiel­ko­ści. Zresztą za­chę­cam do po­trak­to­wa­nia i zdjęć i opi­sów ja­ko punk­tu wyj­ścia do stwo­rze­nia wła­snej, nie­po­wta­rzal­nej szy­deł­ko­wej pisanki.

Podstawowe wiel­ka­noc­ne wzo­ry na osłon­ki na wy­dmusz­ki lub do wy­pcha­nia gałgankami:
http://www.craftown.com/

Ozdobne 'ko­szul­ki’ na wydmuszki:

Home

Home

Home

Home


http://www.crochetmemories.com/
Nie wszyst­kie opi­sy za­wie­ra­ją gra­ficz­ne sche­ma­ty wy­ko­na­nia ro­bót­ki, po­sia­da­ją na­to­miast opi­sy w ję­zy­ku an­giel­skim. Wyjaśnienie pod­sta­wo­wych skró­tów i ter­mi­nów szy­deł­ko­wych znaj­du­je się tutaj.

Leave a Reply