Uniwersalna li­sta zakupów

Pisaliśmy już o tym, jak za­pla­no­wać za­ku­py. Tym ra­zem przed­sta­wia­my „go­tow­ca”, któ­ry umoż­li­wi bły­ska­wicz­ne spraw­dze­nie za­pa­sów pod­sta­wo­wych ar­ty­ku­łów oraz przy­go­to­wa­nie lo­gicz­nie po­sor­to­wa­nej li­sty zakupów.

Główną za­le­tą na­szej li­sty jest to, że jest na niej więk­szość ar­ty­ku­łów po­trzeb­nych do prze­ży­cia ty­go­dnia. Jesli skon­fron­tu­je­my na­sze za­pa­sy z li­stą, to bę­dzie­my pew­ni, że nie za­brak­nie nam pod­sta­wo­wych ar­ty­ku­łów spo­żyw­czych, środ­ków do pra­nia czy pa­pie­ru to­a­le­to­we­go. Oszczędzi to nam stre­su i mar­no­wa­nia cza­su na nie­pla­no­wa­ne wi­zy­ty w sklepach.

Kolejną ko­rzy­ścią ze sto­so­wa­nia uni­wer­sal­nej li­sty za­ku­pów jest jej po­dział lo­gicz­ny. Podobne ar­ty­ku­ły są po­gru­po­wa­ne, dzię­ki cze­mu ła­two je zna­leźć, a Tobie nie bę­dzie gro­zi­ło krą­że­nie po skle­pie tam i z po­wro­tem w po­szu­ki­wa­niu prze­oczo­nych rzeczy.

Dodatkowo, li­sta jest uni­wer­sal­na. Opisy ar­ty­ku­łów oraz ich po­dział są na ty­le ogól­ne, że spraw­dzą się w każ­dym skle­pie, od osie­dlo­we­go spo­żyw­cza­ka do hi­per­mar­ke­tu. Rzeczy, któ­rych nie uję­li­śmy mo­żesz so­bie do­pi­sać sa­mo­dziel­nie w od­po­wied­nych gru­pach, a te nie­kla­sy­fi­ko­wal­ne w dzia­le „po­zo­sta­łe”.

Jak ko­rzy­stać z li­sty? Możesz to ro­bić na dwa spo­so­by: wy­dru­ko­wać i po­wie­sić na lo­dów­ce i uzu­peł­niać na bie­żą­co w mia­rę wy­czer­py­wa­nia się za­pa­sów, al­bo też przed za­ku­pa­mi po­rów­nać li­stę z pla­no­wa­nym ja­dło­spi­sem i za­pa­sa­mi, i wy­peł­nić ca­łość od razu.

Towary za­pla­no­wa­ne do ku­pie­nia ozna­cza­my zna­kiem X, po wło­że­niu uch do ko­szy­ka skre­śla­my je (pa­mię­taj o za­bra­niu dłu­go­pi­su do sklepu).

Aby po­brać uni­wer­sal­ną li­stę za­ku­pów Kury Domowej przy­cisk „do­wn­lo­ad” po­ni­żej. Format PDF, wiel­kość tyl­ko 198 KB, więc po­bie­ra­nie po­win­no pójść bar­dzo szybko.

Jedna odpowiedź do „Uniwersalna li­sta zakupów”

  1. Awatar kINGA
    kINGA

    na pew­no w tej li­ście bra­ku­je PAPIERU TOALETOWEGO 😀

Leave a Reply