Przepis na go­fry domowe

Zobacz też:
* Przepis na gofry
* Przepis na go­fry cy­na­mo­no­we z płat­ka­mi owsianymi
* Przepis na do­mo­we go­fry drożdżowe
Kiedy mo­je có­recz­ki za­pra­sza­ją na wspól­ną za­ba­wę swo­ich ku­zy­nów czy ko­le­żan­ki, prze­waż­nie pa­da py­ta­nie: ma­mu­siu, zro­bisz nam go­fry? No więc ro­bię: bar­dzo pro­ste, uwiel­bia­ne przez dzie­ci z dże­mem, cu­krem pu­drem, bi­tą śmie­ta­ną czy po pro­stu so­lo. Trzeba mieć tyl­ko go­frow­ni­cę – elek­trycz­ną, lub też tra­dy­cyj­ną, kła­dzio­ną na gaz.

Składniki:

  • 1 kg mąki
  • 1 szklan­ka cukru
  • 5 jaj
  • 1 kost­ka mar­ga­ry­ny roztopionej
  • 2 pła­skie ły­żecz­ki prosz­ku do pieczenia
  • 2 szklan­ki wody
  • (cu­kier waniliowy)

Wszystkie skład­ni­ki zmik­so­wać w mi­sce, koń­ców­ką do pły­nów. Wlewać ma­ły­mi por­cja­mi ma­sę na roz­grza­ne fo­rem­ki i piec na zło­ty kolor.

Gotowe go­fry ukła­da­my na krat­ce od pie­kar­ni­ka by prze­sty­gły. Nie kła­dzie­my ich je­den na dru­gim, bo roz­mięk­ną i nie bę­dą już chrupiące.

Autor: Lilka

Leave a Reply