Przepis na go­fry do­mo­we

Przepis na go­fry do­mo­we

Zobacz też:
* Przepis na go­fry
* Przepis na go­fry cy­na­mo­no­we z płat­ka­mi owsia­ny­mi
* Przepis na do­mo­we go­fry droż­dżo­we
Kiedy mo­je có­recz­ki za­pra­sza­ją na wspól­ną za­ba­wę swo­ich ku­zy­nów czy ko­le­żan­ki, prze­waż­nie pa­da py­ta­nie: ma­mu­siu, zro­bisz nam go­fry? No więc ro­bię: bar­dzo pro­ste, uwiel­bia­ne przez dzie­ci z dże­mem, cu­krem pu­drem, bi­tą śmie­ta­ną czy po pro­stu so­lo. Trzeba mieć tyl­ko go­frow­ni­cę – elek­trycz­ną, lub też tra­dy­cyj­ną, kła­dzio­ną na gaz.

Składniki:

  • 1 kg mą­ki
  • 1 szklan­ka cu­kru
  • 5 jaj
  • 1 kost­ka mar­ga­ry­ny roz­to­pio­nej
  • 2 pła­skie ły­żecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia
  • 2 szklan­ki wo­dy
  • (cu­kier wa­ni­lio­wy)

Wszystkie skład­ni­ki zmik­so­wać w mi­sce, koń­ców­ką do pły­nów. Wlewać ma­ły­mi por­cja­mi ma­sę na roz­grza­ne fo­rem­ki i piec na zło­ty ko­lor.

Gotowe go­fry ukła­da­my na krat­ce od pie­kar­ni­ka by prze­sty­gły. Nie kła­dzie­my ich je­den na dru­gim, bo roz­mięk­ną i nie bę­dą już chru­pią­ce.

Autor: Lilka

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: