Przepis na cia­sto dyniowe

Dyniowe cia­sto to ty­po­wy se­zo­no­wy spo­sób na ra­dze­nie so­bie z je­sien­ną chan­drą. Dynio, do­brze, że jesteś 😉

Składniki cia­sto:

  • 250 g pu­ree z dyni,
  • 200 g masła,
  • 1 szklan­ka cukru,
  • aro­mat pomarańczowy,
  • 3 jaj­ka (osob­no żółt­ka i białka),
  • 1 1/2 szkl. mą­ki pszennej,
  • 2 ły­żecz­ki prosz­ku do pieczenia,

Dodatkowo do polewy:

  • 50 g bia­łej cze­ko­la­dy lub 50 g cu­kru pu­dru (ja wo­lę wer­sję z bia­łą czekoladą)

Pierwszym i naj­waż­niej­szym skład­ni­kiem cia­sta jest pu­ree z dy­ni. Małą dy­nię my­je­my i kro­imy na pół, je­śli trze­ba na czte­ry. Usuwamy miąższ i na­sio­na. Tak przy­go­to­wa­ną dy­nię pie­cze­my w go­rą­cym pie­kar­ni­ku, pó­ki nie sta­nie się mięk­ka, czy­li oko­ło pół go­dzi­ny. Upieczoną dy­nię po­zba­wia­my ze­wnętrz­nej skór­ki i mik­su­je­my blen­de­rem na gład­ką masę.

Odmierzamy 250 g pu­ree z dy­ni, do­da­je­my ma­sło, cu­kier i aro­mat po­ma­rań­czo­wy. Podgrzewamy wszyst­ko na ma­łym ogniu wciąż mie­sza­jąc, aż do po­łą­cze­nia się skład­ni­ków w jed­no­li­tą ma­sę. Z dy­nio­wo – ma­śla­nej ma­sy od­mie­rza­my pół szkla­ni i od­kła­da­my na bok (bę­dzie nam po­trzeb­na do zro­bie­nia po­le­wy). Białka ja­jek ubi­ja­my na sztyw­no. Masę dy­nio­wo – ma­śla­ną łą­czy­my z żółt­ka­mi ja­jek, mą­ką i prosz­kiem do pie­cze­nia. Dodajemy ją po łyż­ce do ubi­tych bia­łek i de­li­kat­nie mie­sza­my. Gotowe cia­sto wy­le­wa­my do tor­tow­ni­cy o śred­ni­cy 21 cm (me­ta­lo­wą fo­rem­kę trze­ba na­sma­ro­wać we­wnątrz ma­słem i ob­sy­pać kasz­ką ry­żo­wą lub buł­ką tar­tą). Czasem uży­wam też nie­co więk­szej kwa­dra­to­wej fo­rem­ki o zbli­żo­nej objętości.

Ciasto dy­nio­we pie­cze­my 40-45 mi­nut w oko­ło 200°C.

Do odło­żo­nej na po­le­wę ma­sy dy­nio­wo – ma­śla­nej do­da­je­my po­kru­szo­ną bia­łą cze­ko­la­dę. Podgrzewamy na ma­łym ogniu aż do cał­ko­wi­te­go roz­pusz­cze­nia, ca­ły czas mie­sza­jąc. Ciepłą po­le­wę wy­le­wa­my na zim­ne ciasto.

Smacznego 🙂

Leave a Reply