Dwa spo­so­by skła­da­nia T-shirtów

Wikimedia Commons (c) Christian Heilmann

Składanie t-shirtów nie jest ni­czym szcze­gól­nie trud­nym. Nic jed­nak nie stoi na prze­szko­dzie, by na­uczyć się no­wych spo­so­bów wy­ko­ny­wa­nia tej pro­stej czyn­no­ści. Na po­czą­tek me­to­da bły­ska­wicz­na opra­co­wa­na w Japonii:

Jeśli jed­nak ktoś uwa­ża ja­poń­ską me­to­dę za zbyt pry­mi­tyw­ną – po­le­cam mu bar­dziej wy­ra­fi­no­wa­ny spo­sób, wy­ma­ga­ją­cy od­po­wied­nie­go przy­go­to­wa­nia technicznego.

Miłego skła­da­nia 🙂

Leave a Reply