Dwa spo­so­by skła­da­nia T-shirtów
Wikimedia Commons (c) Christian Heilmann

Dwa spo­so­by skła­da­nia T-shirtów

Składanie t-shirtów nie jest ni­czym szcze­gól­nie trud­nym. Nic jed­nak nie stoi na prze­szko­dzie, by na­uczyć się no­wych spo­so­bów wy­ko­ny­wa­nia tej pro­stej czyn­no­ści. Na po­czą­tek me­to­da bły­ska­wicz­na opra­co­wa­na w Japonii: (wię­cej…)

Czytaj dalej Dwa spo­so­by skła­da­nia T-shirtów

Jak prać firanki

Firanki za­pew­nia­ją nam w oknach dys­kret­ną ochro­nę przed nie­pro­szo­ny­mi spoj­rze­nia­mi prze­chod­niów lub są­sia­dów. Są zna­czą­cym ele­men­tem de­ko­ra­cyj­nym w po­ko­ju. Są też nie­ste­ty do­sko­na­łym ła­pa­czem ku­rzu, dy­mu ty­to­nio­we­go w wsze­la­kich za­nie­czysz­czeń, któ­re uno­szą się w po­ko­ju. (wię­cej…)

Czytaj dalej Jak prać firanki

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania