Mole spo­żyw­cze – jak się ich pozbyć

Mole spo­żyw­cze, mo­le ubra­nio­we, mo­le fu­trza­ne… brrr. Ja Wam ży­czę kon­tak­tów z sa­my­mi za­czy­ta­ny­mi „mo­la­mi książkowymi” 😉

Mól spo­żyw­czy na praw­dę na­zy­wa­ją się omac­ni­ca spi­chrzan­ka i jest mo­ty­lem noc­nym. Jest też prze­kleń­stwem na­szych kuch­ni i spiżarni.

Na na­sze nie­szczę­ście mól spo­żyw­czy lubi:

 • psze­ni­cę,
 • jęcz­mień,
 • ku­ku­ry­dzę,
 • na­sio­na strączkowe,
 • orze­chy,
 • su­szo­ne owoce,
 • mą­kę,
 • płat­ki śniadaniowe,
 • czo­snek,
 • mle­ko w proszku,
 • ka­kao,
 • her­ba­tę,
 • a na­wet su­chą kar­mę dla zwierząt.

Larwa mo­la spo­żyw­cze­go wy­twa­rza cie­niu­sień­kie ni­ci, któ­ry­mi owi­ja je­dze­nie, złusz­cza­ją­cą się skó­rę i wła­sne od­cho­dy. Rozwój mo­la trwa od 21 do 100 dni (w za­leż­no­ści od wa­run­ków ze­wnętrz­nych), a jed­na sa­mi­ca mo­że zło­żyć do 500 jaj! Larwy prze­cho­dząc a sta­dium po­czwar­ki, za­wi­ja­ją się ko­kon, któ­ry naj­czę­ściej mo­że­my zna­leźć w miej­scu łą­cze­nia su­fi­tu ze ścia­ną, lub za ku­chen­ny­mi szaf­ka­mi. Latający po kuch­ni po­je­dyn­czy mól ozna­cza, że gdzieś tam w szaf­kach, lub za szaf­ka­mi ca­ła ma­sa mo­li zna­la­zła so­bie mi­łe schronienie.

W wal­ce z mo­la­mi spo­żyw­czy­mi, nie je­ste­śmy na stra­co­nej po­zy­cji. Jak za­wsze oka­zu­je się, że ła­twiej za­po­bie­gać niż le­czyć, dlatego:

 • Wszystkie su­che pro­duk­ty ta­kie jak mą­ki, ka­sze, ba­ka­lie itd prze­cho­wuj w szczel­nie za­mknię­tych po­jem­ni­kach naj­le­piej szkla­nych lub plastikowych.
 • Nowo za­ku­pio­ne ka­sze mo­żesz wło­żyć na kil­ka dni do za­mra­żal­ki. Jeśli znaj­du­ją się tam ja­kieś lar­wy mo­la spo­żyw­cze­go – zginą.

Jeśli mo­le spo­żyw­cze już się za­do­mo­wi­ły w Twojej kuch­ni mu­sisz ko­niecz­nie: Przejrzeć wszyst­kie po­ten­cjal­nie za­gro­żo­ne pro­duk­ty i je­śli znaj­dziesz na nich śla­dy nie­pro­szo­nych go­ści, wy­rzuć. Wszystkich za­nie­czysz­czo­nych pro­duk­tów po­zbądź się jak naj­szyb­ciej z do­mu. Wyjmij wszyst­ko z ku­chen­nych sza­fek i wy­myj je do­kład­nie w środ­ku. Koniecznie po­od­su­waj szaf­ki od ścian i sprząt­nij wszyst­ko co tam znaj­dziesz. Dotyczy to też nie­ste­ty sza­fek wiszących.

Jeśli to nie po­mo­że za­opatrz się w od­po­wied­nie pre­pa­ra­ty prze­ciw mo­lom spożywczym.

Możesz wy­grać tę walkę!

Leave a Reply