Mole ubra­nio­we, mo­le fu­trza­ne – jak się ich pozbyć

Mól ubra­nio­wy

Właściwa na­zwa to mól wło­sien­ni­czek. Mole ubra­nio­we nie lu­bią świa­tła i kiep­sko la­ta­ją. Właściwie la­ta­ją głów­nie sam­czy­ki, sa­micz­ki zaś dość do­brze bie­ga­ją, a na­wet ska­czą! Jedna sa­micz­ka w cza­sie ca­łe­go ży­cia skła­da oko­ło 220 jaj. Z każ­de­go ja­ja po 12 dniach wy­klu­wa się żar­łocz­na lar­wa, któ­ra czy­ni spu­sto­sze­nie w na­szych szafach.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Mole ubra­nio­we, mo­le fu­trza­ne – jak się ich pozbyć

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania