Ważenie bez wagi!

Czy wiesz, że w kuch­ni nie ko­niecz­nie mu­sisz ko­rzy­stać z wa­gi przy pod­sta­wo­wych pro­duk­tach? Wystarczy, że spoj­rzysz na po­niż­szą li­stę a bę­dziesz potrafił(-a) „zwa­żyć” nie­któ­re pro­duk­ty za po­mo­cą szklan­ki oraz łyżek.

1 szklan­ka (po­jem­ność 250 ml) to:
– 220 g cukru
– 170 g cu­kru pudru
– 160 g maku
– 180 g mącz­ki ziemniaczanej
– 160 g mą­ki pszennej
– 250 g wody

1 łyż­ka (po­jem­ność 15 ml) to:
– 13 g cukru
– 12 cu­kru pudru
– 9 g maku
– 10 g mącz­ki ziemniaczanej
– 10 g ma­ki pszennej
– 13 g prosz­ku do pieczenia
– 15 g wody
– 10 g żelatyny

1 ły­żecz­ka (po­jem­ność 5 ml) to:
– 5 g cukru
– 4 g cu­kru pudru
– 3 g maku
– 3 g mącz­ki ziemniaczanej
– 4,5 g prosz­ku do pieczenia
– 3 g mą­ki pszennej
– 5 g wody
– 3 g żelatyny

Artykuł po­cho­dzi z ser­wi­su www.Artelis.pl

au­to­rem ar­ty­ku­łu jest Sławomir Głaz

Leave a Reply