Ważenie bez wa­gi!

Czy wiesz, że w kuch­ni nie ko­niecz­nie mu­sisz ko­rzy­stać z wa­gi przy pod­sta­wo­wych pro­duk­tach? Wystarczy, że spoj­rzysz na po­niż­szą li­stę a bę­dziesz potrafił(-a) „zwa­żyć” nie­któ­re pro­duk­ty za po­mo­cą szklan­ki oraz ły­żek.

1 szklan­ka (po­jem­ność 250 ml) to:
– 220 g cu­kru
– 170 g cu­kru pu­dru
– 160 g ma­ku
– 180 g mącz­ki ziem­nia­cza­nej
– 160 g mą­ki pszen­nej
– 250 g wo­dy

1 łyż­ka (po­jem­ność 15 ml) to:
– 13 g cu­kru
– 12 cu­kru pu­dru
– 9 g ma­ku
– 10 g mącz­ki ziem­nia­cza­nej
– 10 g ma­ki pszen­nej
– 13 g prosz­ku do pie­cze­nia
– 15 g wo­dy
– 10 g że­la­ty­ny

1 ły­żecz­ka (po­jem­ność 5 ml) to:
– 5 g cu­kru
– 4 g cu­kru pu­dru
– 3 g ma­ku
– 3 g mącz­ki ziem­nia­cza­nej
– 4,5 g prosz­ku do pie­cze­nia
– 3 g mą­ki pszen­nej
– 5 g wo­dy
– 3 g że­la­ty­ny

Artykuł po­cho­dzi z ser­wi­su www.Artelis.pl

au­to­rem ar­ty­ku­łu jest Sławomir Głaz

Tomasz Dajczak

Ekonomista z wykształcenia, z zamiłowania człowiek renesansu.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: