Thermomix – prze­pis na lo­dy owocowe

Dietetyczne i zdro­we lo­dy, któ­re mo­gą jeść bez­kar­nie dzie­ci du­że i ma­łe nie tyl­ko w ma­łych ilo­ściach. Nie za­wie­ra­ją żad­ne­go tłusz­czu ani bia­łek są więc ide­al­ne dla osób dba­ją­cych o li­nię. Dodatkową ich za­le­tą jest to, że mo­że­my cie­szyć się ich sma­kiem za­raz po przy­go­to­wa­niu, bez do­dat­ko­we­go zamrażania.

Składniki:

  • 100 g cukru
  • 400-500 g zmro­żo­nych owoców
  • 1 ba­nan

Do su­che­go TM wsy­pać cu­kier i sprosz­ko­wać (15 sek. poz. Turbo). Wrzucić mro­żo­ne owo­ce (np. tru­skaw­ki, jabł­ka, wi­śnie, brzo­skwi­nie) i mik­so­wać 20-30 sek. (obr. poz.10). Dodać ba­nan i mik­so­wać, po­ma­ga­jąc so­bie ko­pyst­ką (20 sek.).

Lody go­to­we do je­dze­nia na­tych­miast po zrobieniu.

Opracowała Kasia

Leave a Reply