Thermomix – prze­pis na lo­dy owocowe

Dietetyczne i zdro­we lo­dy, któ­re mo­gą jeść bez­kar­nie dzie­ci du­że i ma­łe nie tyl­ko w ma­łych ilo­ściach. Nie za­wie­ra­ją żad­ne­go tłusz­czu ani bia­łek są więc ide­al­ne dla osób dba­ją­cych o li­nię. Dodatkową ich za­le­tą jest to, że mo­że­my cie­szyć się ich sma­kiem za­raz po przy­go­to­wa­niu, bez do­dat­ko­we­go za­mra­ża­nia. (wię­cej…)

Czytaj dalej Thermomix – prze­pis na lo­dy owocowe

Jak się ro­bi lody

Lody ro­bi się z mle­ka, śmie­tan­ki, ja­jek i cu­kru lub z owo­ców czy prze­cie­rów owo­co­wych. Jeśli po­sia­da się ma­szyn­kę do ro­bie­nia lo­dów, ich pro­duk­cja nie jest spe­cjal­nie trud­na – ot po­stę­pu­jąc we­dług prze­pi­su szy­ku­je­my ma­sę na lo­dy, wle­wa­my ją do ma­szyn­ki, a ta już za nas mar­twi się by je od­po­wied­nio schło­dzić mie­sza­jąc jed­no­cze­śnie przez ca­ły czas. (wię­cej…)

Czytaj dalej Jak się ro­bi lody

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania