Jak uszyć kap­cie balerinki

Uszyć kap­cie – ba­le­rin­ki? To nie ta­kie trudne 🙂

MATERIAŁY:

  • po­lar 70cm x 45cm – mo­że być w mniej­szych ka­wał­kach (ja uży­łam po­la­ru w dwóch ko­lo­rach, więc uży­łam dwóch ka­wał­ków o wy­mia­rach 35cm x 45cm),
  • owa­ta 27cm x 23cm (lub in­ny wkład/np do­dat­ko­wa war­stwa polaru)

Czas wy­ko­na­nia ok 1h 15 min.

Wkrój do­ty­czy roz­mia­ru 37-38. Pobierz wy­krój 1 oraz wy­krój 2.

Pobierz wy­krój, wy­dru­kuj pa­mię­taj, aby wy­ciąć wy­krój z za­pa­sem ma­te­ria­łu na szwy – 1 cm. W przy­pad­ku owa­ty za­pas wy­no­si 0,5 cm.

Do uszy­cia pa­ry ba­le­ri­nek wycinamy:

  • fio­le­to­wy po­lar – 2 x część 1 z wykroju,
  • fio­le­to­wy po­lar – 4 x część 2 z wykroju,
  • fio­le­to­wy po­lar – 2 x część 3 z wykroju,
  • ró­żo­wy po­lar – 2 x część 1 z wykroju,
  • ró­żo­wy po­lar – 4 x część 2 z wykroju,
  • ró­żo­wy po­lar – 2 x część 3 z wykroju,
  • owa­ta – 2 x część 3 z wykroju.

Zanim przy­stą­pisz do wy­kro­ju wszyst­kich – jed­na bar­dzo waż­na rzecz. Wykroje, co wi­dać wy­raź­nie, są na le­wą sto­pę. Szyjąc ba­le­rin­kę na le­wa sto­pę wy­ci­na­my dwa wy­kro­je le­we, ale wnę­trze kap­cia (ró­żo­wy po­lar) jest lu­strza­nym od­bi­ciem i mu­si­my o tym pa­mię­tać. Chyba, że le­wa i pra­wa stro­na po­la­ru nie róż­nią się mię­dzy so­bą ( u mnie nie­ste­ty tak). Najlepiej po wy­cię­ciu każ­de­go kom­ple­tu uło­żyć so­bie i spraw­dzić, czy wszyst­ko jest ok.

WYKONANIE:
Zdjęcia po­ka­zu­ją wy­ko­na­nie jed­nej ba­le­rin­ki – lewej.

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

1. Wycinamy wszyst­kie czę­ści wy­kro­ju, tak jak na zdjęciu.

2. Zaczniemy od pra­wej – fio­le­to­wej stro­ny. Układamy czę­ści obok sie­bie, spraw­dza­my czy czę­ści pa­su­ją do siebie.

3. Łączymy ele­men­ty tak aby two­rzy­ły ca­łość, przy­pi­na­my szpil­ka­mi i prze­szy­wa­my 1 cm od brze­gu na le­wej stronie.

4. To sa­mo ro­bi­my z ró­żo­wą stro­ną, któ­ra jest lu­strza­nym od­bi­ciem prawej.

5. Gdy już ma­my dwie czę­ści go­to­we, spi­na­my je gór­ny­mi czę­ścia­mi (otwo­ra­mi)…

6. i przeszywamy.

7. Przypinamy owa­tę do czę­ści 3…

8. i prze­szy­wa­my naj­bli­żej brze­gu owaty.

9. Wywracamy dwie zszy­te wcze­śniej czę­ści na le­wą stro­nę. Do fio­le­to­wej czę­ści przy­pi­na­my sto­pę (przy­pi­na­my je pra­wy­mi stro­na­mi do sie­bie) – w ten spo­sób bę­dzie­my mie­li przy­szy­tą spodnią część ba­le­rin­ki. Przeszywamy 1 cm od brzegu.

10. Wywracamy na pra­wą stronę.

11. Pozostało przy­szy­cie nam we­wnętrz­nej sto­py. Wywracamy ba­le­rin­kę na le­wą stro­nę. Do ró­żo­wej czę­ści przy­pi­na­my ró­żo­wą sto­pę z wy­łą­cze­niem czę­ści na wy­so­ko­ści pal­ców – uzy­ska­my otwór.

12. Przeszywamy 1,5 cm od brze­gu. Wywijamy przez otwór.

13. Niezszyte miej­sce przy­ci­na­my na 1 cm.

14. Przeszywamy na pra­wej stro­nie ście­giem zygzakowatym.

15. Jest to we­wnętrz­na stro­na ba­le­rin­ki i nie bę­dzie wi­dać ście­gu. Wciągamy ró­żo­wą część do środka.

16. Po wło­że­niu na sto­pę ma­te­riał nam się wy­rów­na i ułoży.

17-18. W kap­ciach na no­gach już się zim­na nie boimy 😉

Autor Ewelina Szubartowska www.jakuszyc.com

Leave a Reply