Zdrowa kost­ka rosołowa

Koncentrat bu­lio­nu wa­rzyw­ne­go lub mię­sne­go ja­ko pod­sta­wa do zro­bie­nia zdro­we­go po­sił­ku? Brzmi nie­praw­do­po­dob­nie. A gdy­by­śmy sa­mi de­cy­do­wa­li o je­go skła­dzie? Jest to re­al­ne. W urzą­dze­niu wie­lo­funk­cyj­nym Thermomix mo­że­my bez wy­sił­ku przy­rzą­dzić kon­cen­trat o ulu­bio­nym sma­ku. Bez kon­ser­wan­tów, ale z dłu­gim ter­mi­nem waż­no­ści. (wię­cej…)

Czytaj dalej Zdrowa kost­ka rosołowa

Precz z kost­ka­mi czy­li jak wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wać praw­dzi­wy bulion

au­tor: Grzegorz Ostrowski

Zagościły na do­bre w na­szych kuch­niach. Bo ma­ją w za­sa­dzie sa­me za­le­ty. Bo są prak­tycz­ne – wy­star­czy je za­lać wrząt­kiem i bu­lion go­to­wy. Bo skra­ca­ją prze­cięt­nie czas go­to­wa­nia o do­bre kil­ka­dzie­siąt mi­nut. Bo moż­na je dłu­go prze­cho­wy­wać, bo są ta­nie i po­wszech­nie do­stęp­ne. Bo ma­ją róż­ne „sma­ki”… (wię­cej…)

Czytaj dalej Precz z kost­ka­mi czy­li jak wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wać praw­dzi­wy bulion

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania