Zdrowa kost­ka rosołowa

Koncentrat bu­lio­nu wa­rzyw­ne­go lub mię­sne­go ja­ko pod­sta­wa do zro­bie­nia zdro­we­go po­sił­ku? Brzmi nie­praw­do­po­dob­nie. A gdy­by­śmy sa­mi de­cy­do­wa­li o je­go skła­dzie? Jest to re­al­ne. W urzą­dze­niu wie­lo­funk­cyj­nym Thermomix mo­że­my bez wy­sił­ku przy­rzą­dzić kon­cen­trat o ulu­bio­nym sma­ku. Bez kon­ser­wan­tów, ale z dłu­gim ter­mi­nem waż­no­ści. (wię­cej…)

Czytaj dalej Zdrowa kost­ka rosołowa

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania