Robótki szy­deł­ko­we pod­sta­wy techniki

Początkiem każ­dej ro­bót­ki szy­deł­ko­wej za­wsze jest łań­cu­szek. Począwszy od pierw­szej pę­tel­ki na szy­deł­ku na­bie­ra­my nit­kę na szy­deł­ko i prze­cią­ga­my przez oczko i tak da­lej, aż do uzy­ska­nia po­żą­da­nej dłu­go­ści. Przerabiając łań­cu­szek pa­mię­taj­my, by nie za­ci­skać oczek zbyt moc­no, by da­ło się w nie przy prze­ra­bia­niu ko­lej­ne­go rzę­du wbić szydełko.

Szydełkowanie – łań­cu­szek pionowy

Oczka ści­słe: wbi­ja­my szy­deł­ko w oczko po­przed­nie­go rzę­du, na­bie­ra­my nit­kę i prze­cią­ga­my od ra­zu przez oczko.

Szydełkowanie – oczka ścisłe

Półsłupki: wbi­ja­my szy­deł­ko w oczko po­przed­nie­go rzę­du, na­bie­ra­my nit­kę, tak by po­wsta­ło na szy­deł­ku dru­gie oczko; na­bie­ra­my po­now­nie nit­kę na szy­deł­ku i prze­cią­ga­my ją przez oba oczka znaj­du­ją­ce się na szydełku.

Szydełkowanie – półsłupki

Półsłupki na­wi­ja­ne: na­wi­ja­my na szy­deł­ko na­rzut, wkłu­wa­my się w oczko z po­przed­nie­go rzę­du, na­bie­ra­jąc ko­lej­ne oczko na szy­deł­ko, a na­stęp­nie prze­ra­bia­ny ra­zem oba oczka z narzutem.

Szydełkowanie – pół­słup­ki nawijane

Słupki: na­bie­ra­my na szy­deł­ko nit­kę i wkłu­wa­my w oczko po­przed­nie­go rzę­du na­bie­ra­jąc ko­lej­ne oczko; te­raz znów na­bie­ra­my nit­kę i prze­ra­bia­my przez dwa pierw­sze oczka z szy­deł­ka, znów na­bie­ra­my nit­kę i prze­ra­bia­my przez ostat­nie dwa oczka z szydełka.

Szydełkowanie – słupki

Słupki po­dwój­ne i po­trój­ne: ro­bi się je po­dob­nie jak słup­ki, z tym że przed wkłu­ciem w oczko na­wi­ja się nit­kę na szy­deł­ko od­po­wied­nio 2 lub 3 ra­zy i prze­cią­ga nit­kę przez oczko i je­den na­rzut na szydełku.

Szydełkowanie – słu­pek podwójny
Szydełkowanie – słu­pek potrójny

Słupki skrzy­żo­wa­ne: (na po­cząt­ku rzę­du) 3 oczka łań­cusz­ka i prze­ra­bia­my słu­pek w 6 oczku (li­cząc od szy­deł­ka); 4 oczka łań­cusz­ka i prze­ra­bia­my słu­pek wkłu­ty w szczy­cie dol­nej czę­ści „skrzy­żo­wa­nia”, 2 oczka łań­cusz­ka; (ko­lej­ne skrzy­żo­wa­nie) na­bie­ra­my 2 na­rzu­ty (jak przy słup­ku po­dwój­nie na­wi­nię­tym) wkłu­wa­my opusz­cza­jąc 2 oczka, da­lej prze­ra­bia­my oczko z pierw­szym na­rzu­tem, na­bie­ra­my ko­lej­ny na­rzut i wkłu­wa­my o 2 oczka da­lej, prze­ra­bia­my oczko z na­rzu­tem i da­lej prze­ra­bia­my jak po­ka­za­no na ob­raz­ku poniżej

Szydełkowanie – słup­ki skrzyżowane

koń­czy­my słu­pek po­dwój­nie na­wi­nię­ty, dwa oczka łań­cusz­ka i prze­ra­bia­my słu­pek wkłu­wa­jąc w po­łą­cze­nie dol­nych słup­ków, 2 oczka łańcuszka

Szydełkowanie – słup­ki skrzyżowane

Pikotki: prze­ra­bia­my je jak na­stę­pu­je: słu­pek, 4 oczka łań­cusz­ka, wbi­ja­my szy­deł­ko w pierw­sze z 4 oczek łań­cusz­ka , na­bie­ra­my nit­kę i prze­ra­bia­my ra­zem, da­lej ro­bi­my słu­pek opusz­cza­jąc 2 oczka z po­przed­nie­go rzędu.

Szydełkowanie – pikotki

Leave a Reply