Przepis na jałowcówkę

Polska kuch­nia by­wa cza­sem przy­cięż­ka­wa, a więk­szość z nas lu­bi so­bie cza­sem pod­jeść du­że ilo­ści tra­dy­cyj­nych, pol­skich, cięż­ko­straw­nych po­traw. Gdy czu­je­my ucisk i bul­go­ta­nie w żo­łąd­ku, do­brze jest wspo­móc tra­wie­nie za po­mo­cą wła­sno­ręcz­nie zro­bio­nej jałowcówki.

Składniki:

  • 0,5 li­tra do­brej wódki
  • 15 zia­re­nek jałowca
  • ły­żecz­ka cukru

Odkręcamy bu­tel­kę wód­ki i wkła­da­my do środ­ka 15 zia­re­nek ja­łow­ca. Zakręcamy i od­sta­wia­my bu­tel­kę na mie­siąc. Po mie­sią­cu mo­że­my do­sło­dzić ja­łow­ców­kę łyż­ką sy­ro­pu zro­bio­ne­go z ły­żecz­ki cu­kru i odro­bi­ny wrząt­ku. Po do­sło­dze­niu cze­ka­my 2 dni, po czym prze­le­wa­my tru­nek do karafki.
Oprócz wspo­ma­ga­nia tra­wie­nia w po­sta­ci czy­stej, na­sza ja­łow­ców­ka rów­nież wspa­nia­le na­da­je się do przy­rzą­dza­nia drin­ków (np. gin z tonikiem).

Leave a Reply