Przepis na kwas chlebowy

Kwas chle­bo­wy jest orzeź­wia­ją­cym, na­tu­ral­nym na­po­jem ga­zo­wa­nym, któ­ry wspa­nia­le sma­ku­je nie tyl­ko latem 🙂

Składniki:

  • 250 g żyt­nie­go chle­ba razowego
  • 250 g cukru
  • 50 g rodzynków
  • 10 g świe­żych droż­dży pie­kar­ni­czych lub pół pacz­ki suszonych
  • 1 cy­try­na
  • 5 li­trów wody
  • 4 li­tro­we bu­tel­ki z gru­be­go szkła (za­my­ka­ne na sprę­ży­nę – moż­na ku­pić na przy­kład w IKEA lub w Pepco)

Chleb kro­imy w cien­kie krom­ki i su­szy­my. Można go na­wet lek­ko zru­mie­nić w pie­kar­ni­ku. Następnie za­le­wa­my go pię­cio­ma li­tra­mi wrzą­cej wo­dy. Gdy wy­sty­gnie (nie wcze­śniej) do­da­je­my cu­kier i droż­dże, mie­sza­my i zo­sta­wia­my w cie­płym miej­scu na 24 godziny.

Następnie prze­ce­dza­my prze­fer­men­to­wa­ny płyn przez sit­ko i roz­le­wa­my do bu­te­lek. Do każ­dej bu­tel­ki wrzu­ca­my kil­ka ro­dzyn­ków, i pla­ste­rek cy­try­ny. Butelki za­my­ka­my i od­sta­wia­my na 3 dni w chłod­ne miejsce.

UWAGA! Należy za­cho­wać szcze­gól­ną ostroż­ność przy otwie­ra­niu bu­te­lek (po­wo­li pod­wa­żać sprę­ży­nę wy­pusz­cza­jąc nad­miar ga­zu). Ja pierw­szą bu­tel­kę kwa­su chle­bo­we­go otwar­łem zbyt szyb­ko, wy­wo­łu­jąc w ten spo­sób fon­tan­nę spie­nio­ne­go pły­nu i pięk­ną pla­mę na suficie 🙂

Efekty gwał­tow­ne­go otwie­ra­nia bu­te­lek z kwa­sem chle­bo­wym są bar­dzo po­dob­ne do po­ka­za­nych na po­niż­szym fil­mie (gdzie za­sto­so­wa­no Coca Colę li­ght i mentosy).

Leave a Reply