Karty do gry w Czarnego Piotrusia

Czarny Piotruś to po­pu­lar­na, pro­sta gra kar­cia­na dla dzie­ci. Zasady gry są pro­ste: W Czarnego Piotrusia mo­gą grać dwie,trzy lub na­wet czte­ry oso­by. Potasowane do­kład­nie kar­ty roz­dzie­la­ne są po­mię­dzy wszyst­kich gra­czy. Każdy z gra­czy od­kła­da na śro­dek sto­łu wszyst­kie kar­ty do któ­rych ma pa­rę. Teraz je­den z gra­czy da­je dru­gie­mu do wy­lo­so­wa­nia od sie­bie jed­ną z kart, da­jąc mu tym sa­mym szan­sę na odło­że­nie ko­lej­nej pa­ry. Następnie lo­su­je ko­lej­ny gracz itd. Pamiętajmy kar­ta nu­mer 13 – Czarny Piotruś nie ma pa­ry, kto ją za­cho­wa do koń­ca gry – przegrywa 🙂

Nasze kar­ty do Czarnego Piotrusia ozdo­bio­ne są ob­raz­ka­mi róż­nych ga­tun­ków pta­ków, dzię­ki cze­mu dziec­ko ba­wiąc się z na­mi mo­że jed­no­cze­śnie na­uczyć się roz­po­zna­wać pta­ki. Pod pol­ską na­zwą umiesz­czo­na jest też na­zwa ła­ciń­ska, bo w koń­cu do­ro­śli też mo­gą się cze­goś nauczyć 😉

Leave a Reply